08 01 02 03 04 05 06 07

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace

Adresa:
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Tyršova 609
798 52 Konice   Mapa


Ředitelka školy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 582 302 671
ID DS: ieegh5c
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace jsou v nabídce O škole.

 

Informace pro rodiče a žáky:

Seznam uchazečů přijatých k docházce do školní družiny ve školním roce 2021/2022

Seznam uchazečů přijatých k docházce do školní družiny ve školním roce 2021/2022 - ZDE

Kritéria pro přijímání žáků k pravidelné denní docházce a k pravidelné docházce do školní družiny pro školní rok 2021/2022 - ZDE

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

 

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

Žáci  nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

 

Číst dál: INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Oznámení o výsledcích voleb do školské rady

Oznámení o výsledcích voleb do školské rady pro voliče z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Ve volbách do školské rady, které proběhly v náhradním termínu ve dnech  27. 5. 2021 až  1. 6. 2021,  byla zvolena paní Veronika Kutá.

 

Oznámení o volbách do školské rady - ZDE

Návrh zástupce - formulář - ZDE

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

ico sm pdf Seznam uchazečů přijatých do 1. ročníku ZŠ

Testování na SARS-CoV-2- přijímací zkoušky

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  ze dne 6.4. 2021 (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN - ZDE)  je možná osobní přítomnost uchazeče o střední vzdělání na  přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnostviru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží doklad podle výše uvedeného, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeči, kteří navštěvují Základní školu a gymnázium města Konice, příspěvkovou organizaci, mohou být v případě zájmu otestováni ve škole.

Testování žáků 9. ročníku pro účely přijímacích zkoušek proběhne ve čtvrtek dne 29. 4. 2021 v budově školy. Škola žákům následně vydá o výsledku testu doklad. Zákonní zástupci žáků 9. ročníku, kteří chtějí testování ve škole absolvovat, sdělí tuto skutečnost třídní učitelce do pondělí 26.4. 2021, a to e - mailem nebo telefonicky.

Žáci 5. ročníku mohou u přijímacích zkoušek uplatnit potvrzení z pravidelného testování provedeného ve čtvrtek  29.4. (5.A) a v  pondělí dne 3.5.2021 (5.B).

Výdej stravy pro žáky nepřítomné ve škole

Žákům tříd, které se vzdělávají distanční formou, se od 30. 11. 2020 strava vydává zadním vchodem do ŠJ (od zdravotního střediska) a to pouze do menuboxů (cena menuboxu je 3,- Kč/ks). Výdej stravy do menuboxů bude probíhat v době od 13:45 do 14:15.

K takovému odebírání stravy se musí žáci předem přihlásit. Stejná pravidla platí i pro rodiče, kteří si chtějí vyzvednout stravu při neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.

Zavádění systému Microsoft Teams

Vážení rodiče,

v návaznosti na prodloužení období  uzavření škol  bude škola do distanční on-line výuky častěji zařazovat  tzv. synchronní on-line výuku, tedy výuku v reálném čase.  Věříme, že setkávání  s učitelem ve virtuálním prostoru může  žákům pomoci při překonávání obtíží způsobených sociální izolací a podpořit jejich motivaci k učení.

Jako jednotná platforma pro synchronní on - line výuku byl zvolen systém Microsoft Teams. Tento systém bude doplňkem k  dosud používaným systémům Moodle a Bakaláři, jež realizaci synchronní on-line výuky neumožňují. Microsoft Teams tvoří, stejně jako Moodle a Bakaláři uzavřený systém, který žákům a učitelům poskytuje bezpečné a nerušené prostředí pro výuku.

Žáky si do online hodin budou svolávat jednotliví vyučující komunikačními prostředky, které jsou se svými žáky zvyklí používat z dosavadní distanční výuky (Bakaláři, e-mail).

Návod a další informace k MS Teams naleznete ZDE.

Realizace distanční výuky od 14. 10. 2020

V důsledku zpřísnění vládou schválených  protiepidemických opatření dojde od 14.10.2020 k uzavření školy, školní družiny a školního klubu. Výuka žáků bude probíhat distančním způsobem.

Pro potřeby distanční výuky využívá škola systém Moodle. V systému Moodle budou mít žáci zpřístupněny učební materiály a pokyny k jejich plnění. Obsah je přístupný v kurzech po jednotlivých předmětech, s uvedenou třídou a vyučujícím.

Žáci 1. a  2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia (popř. jejich rodiče) přistupují do Moodle jako host (nepotřebují tedy uživatelské jméno a heslo):

moodle3

Žáci vyššího gymnázia přistupují k Moodle individuálně, každý má svůj uživatelský účet. Žáci práci v Moodle znají, tento systém používáme k výuce na vyšším gymnáziu již několik let. Z Moodle budou žáci čerpat učební materiály, pokyny a požadavky vyučujících a budou přes Moodle odevzdávat úkoly.

Jako podpůrný prostředek bude používána i webová aplikace Bakaláři - konkrétně její část komunikační systém Komens:

V případě technických problémů kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informace pro rodiče - spuštění "elektronické žákovské knížky"

Vážení rodiče, škola spustila webovou aplikaci systému Bakaláři - hovorově "elektronickou žákovskou knížku". Aplikace vám umožňuje nahlížet do průběžné klasifikace a dále umožňuje obousměrnou komunikaci mezi vámi a školou.

K přihlášení potřebujete uživatelské jméno - to vám donese ze školy vaše dítě. Heslo si vytvoříte sami - k tomu potřebujete funkční e-mail, jehož adresu jste sdělili škole v dotazníku s osobnímu údaji na počátku září. Pokud e-mail nemáte, nebo jste jej škole neposkytli, nemůžete využívat webovou aplikaci.

Přístupové údaje pro žákovské účty obdrželi žáci v papírové podobě včetně hesel (Žáci si heslo sami nevytvářejí, přidělené heslo si však mohou po přihlášení změnit.) Žákovské účty byly vygenerovány pro žáky gymnázia a pro žáky 2. stupně ZŠ.

Více informací máte v návodu:

ico sm pdf Webová aplikace - návod pro rodiče i žáky

Pokud máte technické problémy (např. s přihlášením), kontaktujte Miroslava Novotného na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klasické (papírové) žákovské knížky dětem souběžně zůstávají po celý tento školní rok. Učitelé budou zapisovat známky a další informace souběžně do klasických ŽK i do webové aplikace.

Oznámení o odložení třídních schůzek a členské schůze SRPŠ

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 958 ze dne 30. září 2020 se třídní schůzky a členská schůze SRPŠ neuskuteční v plánovaném termínu, t.j. 15.10.2020. O novém termínu, který bude zvolen v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci, budou zákonní zástupci informováni na webových stránkách  školy a prostřednictvím žákovských knížek . 

Hygienická a protiepidemická pravidla

Mimořádné opatření MZ ČR– nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání

V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR jsou od 18. 9. 2020 žáci, zaměstnanci školy, případně další přítomné osoby,  povinni nosit ve všech prostorách školy ochranné prostředky dýchacích cest zakrývající ústa a nos. Je vhodné, aby každý žák měl s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Výjimky:

  • Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy při pobytu v budově školy mimo její společné prostory.
  • Povinnost se také nevztahuje na žáky  a pedagogické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Celé znění mimořádného opatření - ZDE

Vedle výše uvedeného opatření bude provoz školy i nadále probíhat podle stanovených hygienickch a protiepidemickch pravidel.

Hygienická a protiepidemická pravidla - úprava provozu a vnitřního režimu školy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID 19 v ČR - ZDE

Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách - ZDE

Výuka náboženství ve šk. roce 2020/2021

Výuka náboženství započne v týdnu od 21. září.

Rozvrh výuky pro všechny ročníky

Informace o přesunu vzdělávacího obsahu nerealizovaného z důvodu mimořádných opatření ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Z důvodu zákazu fyzické přítomnosti žáků ve školách ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 nebylo možné v plném rozsahu dosáhnout cílů stanovených ve školních vzdělávacích programech.

 V souladu s doporučením MŠMT bude dotčená část vzdělávacího obsahu z předchozího školního roku realizována ve školním roce 2020/2021, a to podle následujících pravidel.

  • ve vyučovacích předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika bude vzdělávací obsah, který nebylo z důvodu mimořádné situace možné ve školním roce 2019/2020 realizovat, realizován v plném rozsahu dle ŠVP ve školním roce 2020/2021;
  • v ostatních vyučovacích předmětech naukového charakteru bude vzdělávací obsah realizován v následujícím školním roce 2020/2021 nikoli v plném rozsahu dle ŠVP, ale pouze v takovém rozsahu, který alespoň v minimální míře zajistí dosažení očekávaných výstupů příslušného RVP;
  • ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru se vzdělávací obsah, který nebylo možné smysluplně realizovat distanční formou, do dalšího ročníku přesouvat nebude.

Přehled učiva přesunutého ze školního roku 2019/2020 do školního roku 2020/2021 pro jednotlivé třídy a předměty je uveden v následujících souborech:

ico sm pdf Přehled přesunutého učiva 1. stupně ZŠ

ico sm pdf Přehled přesunutého učiva 2. stupně ZŠ

ico sm pdf  Přehled přesunutého učiva gymnázia

Oznámení školní jídelny

Školní jídelna při ZŠ a G v Konici oznamuje rodičům:

Onemocní-li žák, musí si stravu odhlásit po celou dobu své nepřítomnosti.

První den nemoci si lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, a to od 13.45 do 14.00. (Po ukončení výdeje strávníkům, kteří konzumují oběd v jídelně.)

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS