Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči

Komunikace mezi rodinou a školou je založena na vzájemné důvěře, respektu a partnerství. Pro úspěšný posun dítěte je nezbytná spolupráce rodiny a školy nastavená tak, aby fungovala. Cílem komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou je vždy prospěch a rozvoj dítěte.

  • Rodič si váží učitele jako odborníka ve své profesi, uznává jeho rozhodovací kompetence v oblastech, za které v rámci své profese zodpovídá. Každý učitelmá svůj individuální styl práce, který je v souladu s principy této školy a v souladu se školním vzdělávacím programem. Učitel by měl rodiče s tímto svým učebním stylem seznámit.
  • Učitel by měl vnímat rodiče jako osobu, která své dítě dobře zná a zodpovídá za ně
  • Konkrétní pravidla komunikace si nastaví jednotliví učitelé individuálně a měli by se závěry své dohody seznámit i zákonné zástupce žáka. Zákonní zástupci žáka tato pravidla respektují a zejména pak dodržují pracovní dobu učitele.
  • Při řešení problémových situací by se rodič měl nejprve obrátit na učitele, kterého se řešení problému týká, poté případně na třídního učitele. Týká-li se daná situace žáka, je vhodné aby u takového jednání byl žák též přítomen. Pokud by rodiče vnímali, že se situace neřeší dostatečně rychle a kompetentně, obrátí se na vedení školy. Nikdy bychom však my dospělí neměli svou nespokojenost s řešením situace zmiňovat před dítětem. Takové jednání je velkou překážkou při dalším vzdělávacím a výchovném působení.
  • Pokud se zákonný zástupce a učitel potřebují sejít, domluví se na osobní schůzce a předem se obeznámí s důvodem takového setkání. V době výuky se učitelé věnují vzdělávání dětí, nemohou proto komunikovat s rodiči, kteří přijdou do školy bez předchozí domluvy. Dalším pracovním povinnostem se věnují i v době před vyučováním, po vyučování a během přestávek.
  • Učitel i rodič udržují formální a zdvořilý způsob komunikace, komunikují otevřeně popisným jazykem, s respektem. Do takové komunikace nepatří ponižování, zesměšňování, urážení nebo napadání. Obě strany svým jednáním přispívají k pozitivní atmosféře ve škole.