Přijímací řízení do vyššího ročníku gymnázia

Přijímací řízení do vyššího ročníku osmiletého gymnázia na školní rok 2024/2025

Podle par. 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ředitel školy může přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku oboru středního vzdělání. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Počet žáků přijatých na školní rok 2024/25 do vyšších ročníků osmiletého gymnázia, jehož činnost vykonává Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, je určen počtem volných míst ve třídách jednotlivých ročníků. Do sekundy budou přijati 4 žáci, do tercie 1 žák, do kvinty 7 žáků. Počet přijatých žáků může být v případě dodatečně uvolněných míst ve třídách navýšen.

Přihlášky do vyššího ročníku gymnázia se podávají od 1. do 20. února 2024, a to ředitelce Základní školy a gymnázia Konice, příspěvkové organizace.

Přihlášky se podávají na formuláři vydaném MŠMT pro školní rok 2023/2024. Přihláška edit Pdf , Přihláška xls

Současně s přihláškou je třeba doložit i prospěch žáka za poslední 3 pololetí. Doložení prospěchu edit Pdf , Doložení prospěchu xls

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti se u oboru 79-41-K/81 Gymnázium nedokládá.

Lhůta k vydání rozhodnutí  

Podle § 71 odst. 1 správního řádu rozhoduje ředitel školy bez zbytečného odkladu. V případě, že toto nemůže dodržet, je povinen v souladu § 71 odst. 1 správního řádu vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Odvolání proti rozhodnutí v přijímacím řízení do vyššího ročníku gymnázia

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace,  a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Právní  předpisy týkající se přijímacího řízení
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz (správní řád).
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.