Příjímací řízení

I. Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia na školní rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, oznamuje, že přijímací řízení na školní rok 2024/2025 se bude konat v oboru vzdělání (kód, název): 79-41-K/81 Gymnázium; délka studia: 8 r.; studium denní.

Ve školním roce 2024/2025 bude v 1. ročníku osmiletého gymnázia otevřena 1 třída s maximálně 30 žáky.

Uchazeč o studium bude konat jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná zkouška se koná formou jednotných písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro obory osmiletých gymnázií

  1. termín: úterý 16. dubna 2024
  2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

  1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  2. termín: úterý 30. dubna 2024

Vzhledem k očekávaným celostátním změnám v organizaci přijímacího řízení na střední školy budou další informace týkající se přijímacího řízení do oboru vzdělání (kód, název): 79-41-K/81 Gymnázium uvedeny po legislativním ukotvení avizovaných změn.

II. Přijímací řízení do vyššího ročníku osmiletého gymnázia na školní rok 2024/2025

Podle par. 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitel školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Počet žáků přijatých na školní rok 2024/25 do vyšších ročníků osmiletého gymnázia, jehož činnost vykonává Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, je určen počtem volných míst ve třídách jednotlivých ročníků. Do sekundy budou přijati 4 žáci, do tercie 1 žák, do kvinty 7 žáků. Počet přijatých žáků může být v případě dodatečně uvolněných míst ve třídách navýšen.

Právní  předpisy týkající se přijímacího řízení
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“).
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.