Školní poradenské pracoviště

Telefon: 582 302 677

Poskytování poradenských služeb ve škole je zabezpečováno školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence a speciální pedagog, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou komplexní poradenskou službu žákům, zákonným zástupcům a pedagogům souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních,  ve znění pozdějších předpisů

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby zaměřené zejména na

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností výchovného poradce, školního psychologa, školního speciálního pedagoga a školního metodika prevence, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. (Minimální preventivní program, Program proti šikaně + příloha)

Výchovný poradce, speciální pedagog a školní metodici prevence se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Standardní činnosti výchovného poradce zde

Standardní činnosti školního metodika prevence zde

Činnosti školního speciálního pedagogazde

Činnosti školního psychologazde

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.

Od školního roku 2019/2020 zastává v naší škole pozici školního speciálního pedagoga Mgr. Hana Plechová Svatoňová. Více informací – zde

Od školního roku 2023/2024 zastává pozici školního psychologa Mgr. Zita Konvičná.

Užitečné odkazy

Školské poradenské zařízení – Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

http://ppp-olomouc.cz/

Školská poradenská zařízení poskytují bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Internetové stránky o prevenci rizikových jevů:

www.bezcigaret.cz

www.e-bezpeci.cz

www.adictologie.cz

http://www.odrogach.cz/rodice/

Důležitá telefonní čísla:

Linka bezpečí: 116 111 – volání zdarma z mobilních i pevných telefonů
Linka důvěry/Modrá linka: 549 241 010, 608 902 410