Školní poradenské pracoviště

Telefon: 582 302 677

Poskytování poradenských služeb ve škole je zabezpečováno školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce, dva školní metodici prevence a speciální pedagog, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou komplexní poradenskou službu žákům, zákonným zástupcům a pedagogům souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních,  ve znění pozdějších předpisů

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby zaměřené zejména na

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

 c) prevenci školní neúspěšnosti,

 d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

 e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

 f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

 g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

 h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

 j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

 k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

 l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

 m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností výchovného poradce a školního metodika prevence, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Výchovný poradce, speciální pedagog a školní metodici prevence se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Standardní činnosti výchovného poradce - zde

Standardní činnosti školního metodika prevence - zde

Činnosti školního speciálního pedagoga - zde

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů

 

Užitečné odkazy

Školské poradenské zařízení - Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

http://ppp-olomouc.cz/

Školská poradenská zařízení poskytují bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Internetové stránky o prevenci rizikových jevů:

www.bezcigaret.cz

www.e-bezpeci.cz

www.adictologie.cz

http://www.odrogach.cz/rodice/

Důležitá telefonní čísla:

Linka bezpečí: 116 111 – volání zdarma z mobilních i pevných telefonů
Linka důvěry/Modrá linka: 549 241 010, 608 902410

 

 

 

 

 

 

 

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS