Speciální pedagogika

V současné době, kdy se v českém školství zvyšuje počet žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, je stěžejní speciálněpedagogická podpora těchto osob přímo ve škole.

Od školního roku 2019/2020 zastává v naší škole pozici školního speciálního pedagoga Mgr. Hana Svatoňová.

Speciální pedagožka při své činnosti spolupracuje s Mgr. Petrou Benešovou (výchovnou poradkyní), Mgr. Věrou Kolodinovou (školní metodičkou prevence rizikového chování), třídními učiteli i jednotlivými vyučujícími. 

Základní pojmy

- Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

- Podpůrná opatření - nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka.

- Specifické poruchy učení (SPU) - jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu. Žáci s SPU mají nedostatečně rozvinuté schopnosti potřebné pro běžné vzdělávání, což jim působí obtíže při výuce. Mezi nejčastější SPU patří:

            - Dyslexie - specifická porucha čtení, kdy dítě má obtíže naučit se číst běžnými výukovými metodami a porozumět přečtenému textu.

            - Dysgrafie - specifická porucha psaní a grafomotorického projevu. Žák píše těžkopádně, neobratně, má obtíže s vybavením si tvarů písmen, písmo je neuspořádané a čitelnost písma je zhoršená.

            - Dysortografie -  specifická porucha pravopisu. Žák má obtíže zapamatovat si pravopisná pravidla daného jazyka při běžném pedagogickém vedení. 

            - Dyskalkulie - specifická porucha matematických představ, matematických schopností, operací s čísly a prostorové představy.

 

 

Náplň práce školního speciálního pedagoga

- vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole,

- spolupodílení se s třídním učitelem na nastavení podpůrných opatření prvního stupně,

- zajištění orientačního posouzení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami před první návštěvou poradenského zařízení (PPP nebo SPC),

- individuální speciálněpedagogická reedukace žáků,

- vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření při individuální práci s dětmi mimo výuku,

- vyhodnocování efektivnosti poskytovaných podpůrných opatření v rámci běžné výuky prostřednictvím pozorování práce žáků během vyučování.

- poskytování speciálněpedagogického poradenství  týkajícího se nápravných, vzdělávacích, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji poskytované pedagogickým pracovníkům školy, zákonným zástupcům žáků či jiným osobám pečujícím o žáka.

 

Jak mohou rodiče pomoci svému dítěti?

- Bezpodmínečně přijmout přednosti i nedostatky svého dítěte,

- Pomoci dítěti stanovit si cíle, které jsou dosažitelné,

- Pomoci dítěti hodnotit jeho výsledky (nejen ve vzdělávání) realisticky, 

- Napomoci dítěti naučit se být přiměřeně kritické ke svým výsledkům ve vzdělávání - nepodporovat přeceňování či podceňování vlastních schopností,

- Naučit dítě chválit samo sebe,

- Dítě musí cítit, že je milováno a přijímáno takové, jaké ve skutečnosti je. Musí cítit, že někam patří,

- Dítě by mělo zažívat pocit, že se může samo rozhodnout (v situacích, které dítě nemohou ohrozit),

- Dítěti je vhodné nastavit stálý režim s pevnými pravidly - vhodné zejména u dětí s poruchou pozornosti,

- Mít rozdělenné povinnosti v rodině, být jednotní v požadavcích na dítě.

 

Kontaktní informace

Zákonní zástupci žáka a pečující osoby se mohou podle potřeby obracet na speciálního pedagoga s dotazy týkajícími se vzdělávání a péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami prostřednictvím e-mailu nebo osobně po předchozí domluvě.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: po předchozí e-mailové domluvě. 

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS