Speciální pedagog

Poskytování konzultační a poradenské podpory pro zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,

i nadále budu působit na škole jako speciální pedagog. Máte-li jakýkoli dotaz týkající se vzdělávání a výchovy svého dítěte, můžete se na mě obracet na této e-mailové adrese: svatonovah@gymnazium-konice.cz a blíže se domluvíme.

S pozdravem a přáním krásných dní

Mgr. Hana Plechová Svatoňová

Speciální pedagogika

V současné době, kdy se v českém školství zvyšuje počet žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, je stěžejní speciálněpedagogická podpora těchto osob přímo ve škole.

Od školního roku 2019/2020 zastává v naší škole pozici školního speciálního pedagoga Mgr. Hana Plechová Svatoňová.

Speciální pedagožka při své činnosti spolupracuje s Mgr. Petrou Benešovou (výchovnou poradkyní), Mgr. Věrou Kolodinovou (školní metodičkou prevence rizikového chování), Mgr. Zitou Konvičnou (školní psycholožkou), třídními učiteli i jednotlivými vyučujícími.

Náplň práce školního speciálního pedagoga
  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole,
  • spolupodílení se s třídním učitelem na nastavení podpůrných opatření prvního stupně,
  • zajištění orientačního posouzení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami před první návštěvou poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
  • individuální speciálněpedagogická reedukace žáků,
  • vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření při individuální práci s dětmi mimo výuku,
  • vyhodnocování efektivnosti poskytovaných podpůrných opatření v rámci běžné výuky prostřednictvím pozorování práce žáků během vyučování.
  • poskytování speciálněpedagogického poradenství  týkajícího se nápravných, vzdělávacích, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji poskytované pedagogickým pracovníkům školy, zákonným zástupcům žáků či jiným osobám pečujícím o žáka.
Jak mluvit s dětmi o válce

Vzhledem k nastalé situaci na Ukrajině se u dětí může objevit nový problém, strach z války, z něčeho, čemu zatím nemohou rozumět, ale přitom jsou informacemi o ní zahlceni nejen z médií. Mluvme s nimi o tomto jejich strachu, pokud ho prožívají. Jak na to napovídá tento materiál Centra Locika: https://www.centrumlocika.cz/novinky/jak-mluvit-s-detmi-o-valce