Individuální vzdělávací plán

V souladu s § 18  zákona č.561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolí ředitel školy individuální vzdělávací plán žákovi nebo studentovi na základě potvrzení, že žák nebo student je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydaného sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, a to v souvislosti s touto skutečností.

Lhůta k vydání rozhodnutí  

Podle § 71 odst.1 správního řádu rozhoduje ředitel školy bez zbytečného odkladu. V případě, že toto nemůže dodržet, je povinen v souladu § 71 odst.1 správního řádu vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Odvolání

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podáva u Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace,  a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Povolení pokračování v základním vzdělání

Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, povolit v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 školského zákona pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.

Předpokladem je písemná žádost zákonného zástupce žáka podaná nejpozději do 30. června školního roku, ve kterém žák splní povinnou školní docházku.

Ředitel školy na základě posouzení důvodů uvedených v žádosti zákonného zástupce žáka a dosavadních výsledků vzdělávání žáka, rozhodne, zda žádosti vyhoví nebo nikoli. V kladném případě vydá zákonnému zástupci žáka písemné potvrzení o povolení pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky.

V případě, že žádosti nevyhoví, vydá ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky, které musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu náležitě odůvodněno. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu je ředitel školy před vydáním tohoto rozhodnutí rovněž povinen vyzvat zákonného zástupce žáka k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. 

Lhůta k vydání rozhodnutí  

Podle § 71 odst.1 správního řádu rozhoduje ředitel školy bez zbytečného odkladu. V případě, že toto nemůže dodržet, je povinen v souladu § 71 odst.1 správního řádu vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Odvolání

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podáva u Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace,  a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, může na základě žádosti jeho zákonného zástupce pokračovat v základním vzdělávání po posouzení důvodů uvedených v žádosti a na základě dosavadních výsledků vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.
 

Více zde: https://zsarmenska2.webnode.cz/dokumenty/zadosti/povoleni-pokracovani-v-zakladnim-vzdelani/

Přestup žáků

Přestup žáka základní školy na jinou základní školu

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Stejný paragraf školského zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.


Přestup žáka střední školy do jiné střední školy

Podle § 66 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka střední školy do jiné střední školy ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu. O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

 

Převedení žáka nižšího gymnázia do základní školy

Podle § 39 školského zákona převede na žádost zákonného zástupce žáka nebo po dohodě s ním ředitel střední školy žáka, který plní povinnou školní docházku ve střední škole, do odpovídajícího ročníku spádové základní školy, popřípadě do jiné základní školy, kterou zvolil zákonný zástupce, a to se souhlasem ředitele této školy.

Lhůta k vydání rozhodnutí o přestupu žáka základní školy na jinou základní školu, přestupu žáka střední školy do jiné střední školy a převedení žáka nižšího gymnázia do základní školy

Podle § 71 odst.1 správního řádu rozhoduje ředitel školy bez zbytečného odkladu. V případě, že toto nemůže dodržet, je povinen v souladu § 71 odst.1 správního řádu vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Odvolání

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podáva u Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace,  a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Pedikulóza - informace pro rodiče

Pedikulóza - sdělení pro rodiče

Další informace - http://www.khsolc.cz/ves_detska.html

Školní potřeby pro prvňáčky

Seznamy požadovaných školních potřeb pro žáky prvního ročníku ZŠ jsou v přiloženém souboru:

Školní potřeby pro prvňáčky (PDF, 79 KiB)

Školní potřeby pro 2. až 5. ročník ZŠ

Seznamy požadovaných školních potřeb pro jednotlivé ročníky jsou v přiloženém souboru:

Školní potřeby pro 2. až 4. ročník ZŠ (PDF, 62 KiB)

(školní rok 2015/2016)

Sešity a pomůcky na 2. stupni ZŠ a nižším gymnáziu

6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník   prima   sekunda   tercie   kvarta

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS