Přijímací řízení

Přijímací řízení ke studiu na osmiletém gymnáziu na školní rok 2018/2019

Ředitelka Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, oznamuje, že přijímací řízení na školní rok 2018/2019 se bude konat v oboru vzdělání (kód, název): 79-41-K/81 Gymnázium; délka studia: 8 r.; studium denní.

I. Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Ve školním roce 2018/2019 bude v 1. ročníku osmiletého gymnázia otevřena 1 třída s maximálně 30 studenty.

Uchazeč o studium bude konat jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná zkouška se koná formou jednotných písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech. V 1. stanoveném termínu koná uchazeč jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce jako první, ve 2. stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako druhé. Pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí.

Termíny jednotné přijímací zkoušky

První kolo přijímacího řízení

1. řádný termín 13. 4. 2018  (ve škole uvedené na přihlášce na 1.místě)

2. řádný termín 17. 4. 2018  (ve škole uvedené na přihlášce na 2.místě)

Náhradní termíny

1. termín 10. 5. 2018  (pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 1.termínu)

2. termín 11. 5. 2018  (pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 2.termínu)

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákonný zástupce žáka podává přihlášku potvrzenou základní školou do 1. března 2018, a to ředitelce Základní školy a gymnázia Konice, příspěvková organizace. Přihláška musí být podepsána uchazečem a zákonným zástupcem. V přihlášce musí být vyznačen zvolený termín konání zkoušky. Není požadováno lékařské potvrzení. Přihláška ke studiu - zde

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá k přihlášce originál doporučení školského poradenského zařízení, které je mu vydáno na základě jeho žádosti. Doporučení odevzdává spolu s přihláškou (nejpozději 1. března 2018).

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů na internetových stránkách školy a na informační tabuli ve škole. Výsledky budou uvedeny anonymně pod registračním číslem uchazeče. Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podáva u Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace,  a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a gymnázium města Konice, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem.

Bezplatné přípravné semináře k přijímací zkoušce určené pro uchazeče z jiných základních škol se budou konat od 22. února 2018. Úvodní hodina proběhne dne 22.února.2018 ve 13.30  v  učebně primy v pavilonu C Základní školy a gymnázia města Konice. Zájemci nemusí svoji účast předem potvrzovat

 

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku  oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté

Kriteriem přijetí do 1. ročníku osmiletého gymnázia je počet bodů získaných v přijímacím řízení a dosažení hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce. Bude přijato 30 uchazečů, kteří získají nejvyšší počet bodů a zároveň dosáhnou stanovené hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce. Podle § 60 odst. 1 školského zákona lze do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. (Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání. - § 1 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

Celkové pořadí uchazečů bude určeno součtem bodů získaných

a) za prospěch ze základní školy za poslední tři pololetí  - maximální počet bodů: 60,
b) za jednotné písemné testy     ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace;
   Český jazyk a literatura - maximální počet bodů: 50,  
   Matematika a její aplikace - maximální počet bodů: 50,
c) za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – umístění na soutěžích a olympiádách -    maximální počet bodů: 5.

Maximální možný počet získaných bodů  je 165 bodů.

ad a)
Bodové hodnocení prospěchu v 1. a 2. pololetí 4. r. ZŠ  a v 1. pololetí 5. r. ZŠ
1,00 – 1,11 : 20 bodů                    
1,12 – 1,22  : 15 bodů
1,23 – 1,33  : 10 bodů
1,34 – 1,55  :  5 bodů
1,56 a více   :  0 bodů

ad b)
Hranici úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce představuje zisk minimálně 15% bodů v součtu za  oba  písemné testy ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

ad c)
Body za soutěže  a olympiády  může uchazeč získat pouze za umístění v individuálních vědomostních soutěžích. Body je možné získat pouze za umístění na prvních třech místech v posledních dvou školních letech.

1. místo v okresním nebo krajském kole soutěže: 5 bodů
2. - 3. místo v okresním nebo krajském kole soutěže: 4 body
4. - 5. místo v okresním nebo krajském kole soutěže: 3 body
6. - 7. místo v okresním nebo krajském kole soutěže: 2 body
8. - 10. místo v okresním nebo krajském kole soutěže: 1 bod

Při shodě bodů rozhodují níže uvedená kritéria v následujícím pořadí:
a) počet bodů získaných za testy  jednotné přijímací zkoušky z jednotlivých předmětů, a to v pořadí: matematika, český jazyk.
b) body za prospěch ze základní školy za poslední tři pololetí;
c) body za prospěch ze základní školy za poslední pololetí;
d) menší průměr známek z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka za poslední tři pololetí;
e) menší průměr známek z matematiky za poslední tři pololetí;
f) menší průměr známek z českého jazyka za poslední tři pololetí;

 

II. Přijímací řízení do vyššího ročníku osmiletého gymnázia 

Podle par. 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitel školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Počet žáků přijatých na školní rok 2018/19 do vyšších ročníků osmiletého gymnázia, jehož činnost vykonává Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, je určen počtem volných míst ve třídách jednotlivých ročníků. Do sekundy a tercie nebudou  noví žáci přijímáni, do kvarty bude přijat 1 žák, do kvinty 6 žáků.

Přihlášky se podávají v prvním kole do 1. 3. 2018, ve druhém kole do 18. 5. 2018. Přihláška ke studiu - zde

Uchazeči o přijetí do vyššího ročníku nevykonávají jednotnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku zadává škola formou písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném odpovídajícím Rámcovým vzdělávacím programem.

Kritériem přijetí do vyššího ročníku osmiletého gymnázia je dosažení hranice úspěšnosti v každém z testů. Hranici úspěšnosti v přijímací zkoušce představuje zisk minimálně 50 % bodů v každém z testů. Budou přijati  uchazeči, kteří získají nejvyšší počet bodů a zároveň dosáhnou stanovené hranice úspěšnosti.

V případě, že počet uchazečů bude stejný jako počet volných míst  nebo menší, budou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek za podmínky, že jejich průměr známek na vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku a v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku nebude vyšší než 1,5 . Tento postup platí pro první i druhé kolo.

Lhůta k vydání rozhodnutí  

Podle § 71 odst.1 správního řádu rozhoduje ředitel školy bez zbytečného odkladu. V případě, že toto nemůže dodržet, je povinen v souladu § 71 odst.1 správního řádu vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Odvolání proti rozhodnutí v přijímacím řízení do vyššího ročníku gymnázia

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podáva u Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace,  a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Právní  předpisy týkající se přijímacího řízení
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“).
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

V Konici 31. 1. 2018                                                                                                   Mgr. Eva Obrusníková, ředitelka školy


 

 

 

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS