Přijímací řízení

Přijímací řízení ke studiu na osmiletém gymnáziu na školní rok 2020/2021

Ředitelka Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, oznamuje, že přijímací řízení na školní rok 2020/2021 se bude konat v oboru vzdělání (kód, název): 79-41-K/81 Gymnázium; délka studia: 8 r.; studium denní.

I. Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia 

NOVÉ TERMÍNY

Přijímací zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška - řádný termín:

Osmileté gymnázium: 9. 6. 2020

Jednotná přijímací zkouška - náhradní termín: 23. 6. 2020

Přihlášeným uchazečům byly zaslány pozvánky.

 

Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky a k průběhu přijímacího řízení

 Zahájení přijímací zkoušky proběhne dne 9. 6. 2020  v 8:25 ve zkušební učebně uvedené na pozvánce od společnosti Cermat . Na pozvánce najdete i bližší informace o průběhu jednotné přijímací zkoušky a o povolených pomůckách.

Vstup do budovy školy bude uchazečům umožněn od 8:15. Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci z rizikových skupin (viz Příloha č.4) se mohou dostavit do zkušební učebny v 8:00.

Příchod k příslušným zkušebním učebnám, bude označen, na dveřích učeben budou vyvěšeny seznamy se jmény uchazečů, kteří v dané učebně konají zkoušku.

Žáci Základní školy a gymnázia města Konice, kteří od 25. 5. 2020 dochází do vzdělávacích skupin, mohou v době od 7.50 do zahájení přijímacích zkoušek pobývat v příslušné vzdělávací skupině.

Při příchodu do budovy školy a při pobytu ve škole je třeba dodržovat pokyny k ochraně zdraví .

Hodnocení uchazečů ukončí ředitelka školy po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem, a to nejpozději 17. června 2020.

Po ukončení hodnocení uchazečů a po stanovení pořadí uchazečů zveřejní škola u vstupu do budovy školy a na webových stránky školy, a to alespoň na dobu 15 dnů, seznam přijatých uchazečů pod jejich registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče. Škola dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Registrační číslo uchazeče je totožné s evidenčním číslem přihlášky (uvedeno na pozvánce od společnosti Cermat).

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. O přijetí uchazeče bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu uchazeče. Zákonný zástupce uchazeče může požádat o jeho vydání.

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí. 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné (§ 18 zákona č. 135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020).

Podání žádosti o nové rozhodnutí (§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020)

1 Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá prostřednictvím svého zákonného zástupce řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

2 Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání na dané škole bylo vyhověno, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět, a uchazeč, který podal žádost podle odstavce 1, splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Informace o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Před vydáním rozhodnutí je zákonnému zástupci nezletilého uchazeče dána možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. (§ 38 a § 36 odst. 3 správního řádu) K nahlédnutí do spisu je stanoven termín 17. 6. 2020 od 8.00 do 10.00 hodin.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a gymnázium města Konice, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 24. 6. 2020, s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu (§ 18 zákona č. 135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020). Zápisový lístek vydá uchazeči škola, jejímž je žákem.

                                                                                                                                                                                                

 

Ve školním roce 2020/2021 bude v 1. ročníku osmiletého gymnázia otevřena 1 třída s maximálně 30 žáky.

Uchazeč o studium bude konat jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná zkouška se koná formou jednotných písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

 

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech. V 1. stanoveném termínu koná uchazeč jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce jako první, ve 2. stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako druhé. Pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí.

Termíny jednotné přijímací zkoušky 

První kolo přijímacího řízení pro obor osmileté gymnázium

1. řádný termín: čtvrtek 16. dubna 2020 (ve škole uvedené na přihlášce na 1.místě)  

2. řádný termín: .pátek 17. dubna 2020 (ve škole uvedené na přihlášce na 2.místě)

Náhradní termíny

1. termín: středa 13. května 2020

2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákonný zástupce žáka podává přihlášku potvrzenou základní školou do 1. března 2020 (resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020) , a to ředitelce Základní školy a gymnázia Konice, příspěvkové organizace. Přihláška musí být podepsána uchazečem a zákonným zástupcem. V přihlášce musí být vyznačen zvolený termín konání zkoušky. Není požadováno lékařské potvrzení. Přihláška ke studiu - zde

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá k přihlášce originál doporučení školského poradenského zařízení, které je mu vydáno na základě jeho žádosti. Doporučení odevzdává spolu s přihláškou nejpozději 2. března 2020.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem ( par. 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů na internetových stránkách školy a na informační tabuli ve škole. Výsledky budou uvedeny anonymně pod registračním číslem uchazeče. Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává u Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace,  a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a gymnázium města Konice, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem.

Bezplatné přípravné semináře k přijímací zkoušce určené pro uchazeče z jiných základních škol se budou konat od 20. 2.2020. Zahájení a registrace proběhne ve čtvrtek dne 20. 2. 2020 ve 13.30 v učebně prima. Zájemci se nemusí předem hlásit.

 Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté - zde

 

II. Přijímací řízení do vyššího ročníku osmiletého gymnázia 

Podle par. 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitel školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Počet žáků přijatých na školní rok 2020/21 do vyšších ročníků osmiletého gymnázia, jehož činnost vykonává Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, je určen počtem volných míst ve třídách jednotlivých ročníků. Do  tercie budou přijati max. 2 žáci, do kvinty max. 5  žáků. Počet žáků přijímaných  do vyšších ročníků gymnázia může být v případě dodatečně uvolněných míst ve třídách navýšen.

Přihlášky se podávají v prvním kole do 1. března 2020 (resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020) , a to ředitelce Základní školy a gymnázia Konice, příspěvkové organizace. Přihláška ke studiu - zde

Uchazeči o přijetí do vyššího ročníku nevykonávají jednotnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku zadává škola formou písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném odpovídajícím Rámcovým vzdělávacím programem.

V případě, že počet uchazečů bude stejný jako počet volných míst  nebo menší, budou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek za podmínky, že jejich průměr známek na vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku a v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku nebude vyšší než 1,4 . Tento postup platí pro první i druhé kolo.

Lhůta k vydání rozhodnutí  

Podle § 71 odst.1 správního řádu rozhoduje ředitel školy bez zbytečného odkladu. V případě, že toto nemůže dodržet, je povinen v souladu § 71 odst.1 správního řádu vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Odvolání proti rozhodnutí v přijímacím řízení do vyššího ročníku gymnázia

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podáva u Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace,  a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Právní  předpisy týkající se přijímacího řízení
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“).
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

                                                                              


 

 

 

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS