Úspěšnost absolventů gymnázia v přijetí na VŠ či VOŠ

Absolventi 2019

 • UP Olomouc – učitelství matematika-chemie
 • UP Olomouc, Přírodověd. Fakulta, molekulární a buněčná biologie
 • Farmaceutická fakulta VFU Brno
 • UP Olomouc, Právnická fakulta
 • VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-technologická, syntéza a výroba léčiv
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – ekologie a ochrana životního prostředí
 • VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta – podniková ekonomie
 • UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury – tělesná výchova, zeměpis
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – matematika a její aplikace
 • VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta – podniková ekonomie
 • Masarykova univerzita Brno – čínská studia
 • Masarykova univerzita Brno, Pedagog. Fakulta, speciální pedagogika
 • VOŠ hotelnictví a turismu Uničov, gastronomie a hotelnictví
 • VUT Brno - architektura
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta - geoinformatika
 • UP Olomouc, Filozofická fakulta – ekonomicko-manažerská studia
 • VUT Brno – stavební inženýrství
 • Univerzita Pardubice, Fakulta Ekonomicko-správní – obchodní inspekce
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
 • UP Olomouc, Právnická fakulta – právo ve veřejné správě
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – aplikovaná statistika
 • Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií
 • Ostravská univerzita, Lékařská fakulta - fyzioterapie
 • Ostravská univerzita, Lékařská fakulta - ergoterapie

Absolventi 2018

V přijímacím řízení na VŠ  byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

 • Univerzita Karlova Praha: 1.lékařská fakulta (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství) - 2 studenti
  • Matematicko - fyzikální fakulta (Obecná matematika)
 • Vysoké učení technické Brno:
  • Fakulta strojního inženýrství (Základy strojního inženýrství) - 2 studenti
  • Chemická fakulta (Chemie a vlastnosti materiálů)
  • Chemická fakulta (Spotřební chemie)
  • Stavební fakulta
 • Masarykova Univerzita Brno:
  • Pedagogická fakulta (Učitelství pro MŠ)
  • Pedagogická fakulta (Anglický jazyk a Dějepis se zaměřením na vzdělávání)
 • Mendelova Univerzita Brno:
  • Agronomická fakulta (Zootechnik)
  • Lesnická fakulta (Stavby na bázi dřeva)
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Univerzita Palackého Olomouc:
  • Přírodovědecká fakulta (Geoinformatika) 2 studenti,
  • Přírodovědecká   fakulta (Ekologie a ochrana životního prostředí)
  • Přírodovědecká fakulta (Matematika a její aplikace) 2 studenti
  • Přírodovědecká fakulta (Regionální geografie)
  • Filozofická fakulta (Psychologie)
  • Filozofická fakulta (Žurnalistika + Portugalská filologie)
  • Pedagogická fakulta (Učitelství ZSV, AJ - 2 studenti)
  • Pedagogická fakulta (Učitelství ZSV a Z)
  • Pedagogická fakulta (Biologie a AJ se zaměřením na vzdělávání)                                            
  • Fakulta tělesné kultury (Zdravotnický záchranář)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta ekonomiky a managementu

 

Absolventi 2017

V přijímacím řízení na VŠ nebo VOŠ byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

 • Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta – Biologie, geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
 • Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta - Český jazyk,literatura a estetika
 • ČVUT Praha, Fakulta stavební - Architektura a stavitelství
 • Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta - Učitelství pro 2. stupeň AJ - HV
 • Northumbria university newcastle - Architecture
 • Univerzita Palackého Olomouc - Fakulta zdravotnických věd – Porodní asistentka
 • Univerzita Palackého Olomouc - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Fizioterapeut
 • Univerzita Palackého Olomouc - Filozofická fakulta – Psychologie
 • Univerzita Palackého Olomouc - Filozofická fakulta - Dějiny výtvarného umění
 • Univerzita Palackého Olomouc - Pedagogická fakulta - Učitelství pro mateřské školy
 • Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojního inženýrství – Základy strojního inženýrství
 • Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií – Zbraně a munice
 • Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta - Technologie potravin 2x
 • Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta - Zootechnika
 • Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta – Učitelství Bi - Ch
 • Univerzita Palackého Olomouc – Pedagogická fakulta – Anglický jazyk se zaměením na vzdělávání
 • Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta – Psychologie
 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta - Učiteství pro 1. stupeň
 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta - Hudební výchova a občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
 • Ostravská univerzita, Filozofická fakulta - Český jazyk
 • Vysoká škola logistiky Přerov, obor Logistika cestovního ruchu
 • VOŠ sociálně správní Praha
 • VOŠ publicistiky Praha
 • Konzervatoř - opervní zpěv
 • Konzervatoř - dechové nástroje

Absolventi 2016

V přijímacím řízení na VŠ nebo VOŠ byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

 • Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta – zubní lékařství
 • Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta - Všeobecné lékařství
 • Univerzita Karlova v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta - Farmacie
 • Univerzita Palackého olomouc, Fakulta zdravotnických věd - Porodní asistentka
 • Univerzita Palackého olomouc, Fakulta zdravotnických věd - Radiologický asistent
 • Univerzita Palackého olomouc, Přírodovědecká fakulta - Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví
 • Univerzita Palackého olomouc, Přírodovědecká fakulta - Chemie pro víceoborové studium - Biologie
 • Univerzita Palackého olomouc, Přírodovědecká fakulta - Biologie a ekologie
 • Univerzita Palackého olomouc, Pedagogická fakulta - Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor 3x
 • Univerzita Palackého olomouc, Filozofická fakulta - Uměnovědná studia
 • Univerzita Palackého olomouc, Filozofická fakulta -Angličtina se zaměřením nakomunitní tlumočení a překlad
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno - Diplomovaný zubní technik
 • Vysoká škola báňská, technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
 • Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojního inženýrství - Základy strojního inženýrství
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní - Strojírenství
 • Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií - Zbraně a munice
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta - Obecná matematika
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta - Fyzika
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - Kulturní studia Číny
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - Psychologie
 • Vysoká škola báňská, Ekonomická fakulta - Hospodářská politika a správa
 • Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta - Rostlinolékařství
 • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta  Lázeňství - turismus
 • Vysoká škola obchodní Praha - Cestovní ruch

Absolventi 2015

V přijímacím řízení na VŠ nebo VOŠ byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

 • Fakulta strojního inženýrství VUT: 2x
 • Právnická fakulta MU: všeobecné právo: 1x
 • Filozofická fakulta MU: kulturní studia Číny (výuka v AJ): 1x
 • Pedagogická fakulta UP: anglický jazyk a historie se zaměřením na vzdělávání: 1x
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: Sdružená uměnovědná studia: 1x
 • Univerzity of Sunderland (S 84) - International Tourism and Hospitaly Management: 1x
 • Farmaceutická fakulta VFU Brno: farmacie: 1x
 • Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové: farmacie: 3x
 • Fakulta chemická VUT v Brně – chemie pro medicínské aplikace: 1x
 • První lékařská UK v Praze: specializace ve zdravotnictví – nutriční terapeut: 1x
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta agrobiologie - výživa a potraviny: 1x
 • Přírodovědecká fakulta UP: matematika v účetnictví a bankovnictví: 1x
 • Přírodovědecká fakulta UP: geoinformatika a geografie: 2 x
 • Přírodovědecká fakulta UP – regionální geografie: 1x
 • Vyšší odborná škola – Boskovice – cestovní ruch: 1x
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého: matematika se zaměřením na bankovnictví a pojišťovnictví: 1x

Absolventi 2014 

- Jedna studentka nepodala žádnou přihlášku, ostatních 18 studentů bylo na VŠ přijato;
- jsou uvedeny všechny školy, na které byli studenti přijati, podtržením je označena škola, na kterou student nastoupí v akademickém roce 2014/2015.
Souhrn:
Lékařská fakulta 1x (2x), farmaceutická fakulta 2x, veterinární lékařství 1x, právnická fakulta 3x, strojní inženýrství 1x, stavební inženýrství 1x, biochemie 1x, sociologie 1x, učitelství 2x, strojní inženýrství a design 1x, biochemie 1x, bioanorganická chemie 1x, fyzioterapie 1x, ekonomie1x

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; UK Praha,1.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství
 • MU Brno,Právnická fakulta, obor Právo; MU Brno,Ekonomicko-správní fakulta, Podniková ekonomika a management; MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, obor Ekonomie; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Aplikovaná matematika; VŠ Báňská Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Ekonomika-management
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor VV - VKZ; UP Olomouc, Fakulta zdravotních věd, obor Porodní asistentka; UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor VV - spec.pedagogika; VOŠ Zdravotní, obor Zdravotní laborant
 • Nepodána žádná přihláška
 • UP Olomouc, Filosofická f., obor Sociologie a andragogika; UP Olomouc, Filosofická fakulta, obor Dějiny a umění; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika, ekonomie - bankovnictví
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Biochemie; UK Praha (H.Králové), Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; UK Praha, 1.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioanorganická chemie; VŠ chem.-technologická, obor Syntéza a analýza léků
 • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní inženýrství; Čes. Zem.. univ. Praha, Technická fakulta, obor Zemědělská technika
 • MU Brno, Právnická fakulta, obor Právo; MU Brno, Fakulta sociálních studií, obor Politologie a mezinárodní vztahy; VŠ báňská, Ekonomicko - správní fakulta, Národohospodářství
 • VUT Brno, Stavební fakulta, obor Stavební inženýrství; VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní design a inženýrství
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1.st. + spec.pedagogika; UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 2.st – A/OV; VŠ báňská Ostrava, Fakulta ekonomická, obor Ekonomika a management; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Laborant
 • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Strojní design a inženýrství; VUT Brno, Chemická fakulta, obor Spotřební chemie
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioanorganická chemie
 • Veterinární a farm. universita Brno, Veterinární a farmaceutická fakulta, obor Farmacie; Mendelova univerzita Brno, Agronomická fakulta, obor Molekulární biologie a biotechnologie; UK Praha, Farmaceutická fakulta H. Králové, obor Farmacie
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1.stupeň; UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika a sociální práce
 • UP Olomouc, Právnická fakulta, obor Právo; Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta ekonomiky a managementu, obor Ekonomika a management; MU Brno, Fakulta sociálních studií, obor Bezpečnostní a strategická studia
 • VŠE Praha, Fakulta ekonomická, obor Matematické metody v ekonomii; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika-ekonomie- bankovnictví
 • UP Olomouc, Lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství
 • UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, obor Fyzioterapie; UK Praha, 3.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství; Mendelova univerzita Brno, Agronomická fakulta, obor Všeobecné zemědělství; ČVUT Kladno, Biomedicínské inženýrství, obor Fyzioterapie
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, obor Veterinární lékařství; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární, obor Veterinární hygiena a ekologie; Mendelova univerita Brno, Agronomická fakulta, obor Všeobecné zemědělství

Absolventi 2013

Z 22 absolventů gymnázia uspělo v přijímacím řízení na VŠ 21 z nich.
V přehledu jsou uvedeny všechny vysoké školy, na které byli studenti přijati. Podtrženy jsou ty vysoké školy či obory, které si studenti vybrali pro akademický rok 2013/2014.

 • MU Brno, Všeobecné lékařství; UP Olomouc, Všeobecné lékařství
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, obor Farmacie – obor: Farmacie; MU Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Biochemie, Chemie; VUT Brno, Chemická fakulta, obor Chemie pro medicínské aplikace; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioorganika
 • MU Brno, Filozofická fakulta, obor: AJ+ČJ
 • UP Olomouc, Právnická fakulta, obor Právo ve veřejné správě; UP Olomouc, Filozofická fakulta, obor Historie
 • MU Brno, Lékařská fakulta, obor: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika – ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví
 • VŠB Ostrava, obor: Informatika
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioorganická chemie
 • VŠ obchodní a hotelová Brno, obor Gastronomie a cestovní ruch
 • VUT Brno, Fakulta informatiky, obor Informační technologie; VUT Brno, Fakulta podnikatelská, obor Manažerská informatika; MU Brno, Fakulta informatiky
 • Mendelova univerzita Brno, Lesnická fakulta, obor Lesnictví; Agronomická fakulta, obor Ekologie
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví
 • VŠB Ostrava, obor: aplikovaná informatika
 • VUT Brno, Stavební fakulta; ČVUT Praha, Stavební fakulta; VŠB Ostrava, Stavební fakulta
 • UP Olomouc, Filozofická fakulta, obor Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad; obor Historie; obor Muzikologie
 • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství
 • UP Olomouc, Fakulta zdravotnických věd, obor: Radiologický asistent; UP OL, Přírodovědecká fakulta; VUT Brno, Chemická fakulta
 • MU Brno, Lékařská fakulta, obor: Všeobecné lékařství; UP Olomouc, Všeobecné lékařství; UK Hradec Králové, Farmacie
 • Mendelova univerzita Brno, obor: Regionální rozvoj
 • MU Brno, Lékařská fakulta, obor: Zubní lékařství; UP Olomouc, Zubní lékařství; MU Brno, Všeobecné lékařství
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Absolventi 2012

 • Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita Brno, obor zahradní a krajinářská architektura
 • Pdf MU Brno - ZSV a HV pro SŠ
 • PřF UP Olomouc, obor bioorganická chemie 3x
 • PdF MU Brno, obor D-NJ
 • Fakulta těl. výchovy a sportu, UP Olomouc, obor Rekreologie
 • Fakulta elektrotechniky, ČVUT Praha
 • Fakulta architektury, VUT Brno, obor Architektura a a urbanismus
 • PřF MU Brno, obor Analytická chemie
 • PdF MU Brno, obor D - OV
 • Lékařská fakulta UK Hradec Králové, obor Všeobecné lékařství
 • Lékařská fakulta MU Brno, obor Všeobecné lékařství
 • VOŠ sociální a teologická (Dorkas Olomouc)
 • Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno
 • PdF UP Olomouc, obor Speciální pedagogika
 • PřF MU Brno, obor Biochemie
 • Stavební fakulta, VUT Brno
 • Ekonomická fakulta, Báňská univerzita Ostrava, obor Ekonomika a procesní management

Absolventi 2011

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: Biologie
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Aplikovaná informatika - 2x
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obor: Geoinformatika a geografie - 2x
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, obor: Architektura pozemních staveb
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor: Matematické inženýrství - 2x
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 • Agronomická fakulta Mendlovy univerzity v Brně, obor: Všeobecné zemědělství
 • Agronomická fakulta Mendlovy univerzity v Brně, obor: Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu
 • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: Dějepis
 • Filosofická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Německá filologie - 2x
 • Filosofická fakulta, Ostravská univerzita, obor: Psychologie - Základy společenských věd
 • Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, obor: Německý jazyk a literatura
 • Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
 • Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Český jazyk a literatura a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
 • Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Speciální pedagogika
 • Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Vychovatelství
 • Ekonomická fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor: Účetnictví a daně
 • Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, Praha
 • Jazyková škola 2x (VOŠ)
 • Nepodal(a) přihlášku - 1x

Absolventi 2010

Na VŠ nebo VOŠ byli přijati všichni absolventi gymnázia (28), z toho na VŠ 27 studentů a na VOŠ 1 student.
V přehledu jsou uvedeny všechny VŠ a VOŠ, na kterých naši studenti úspěšně absolvovali přijímací řízení. Podtržena je ta škola, na kterou nastoupí v akademickém roce 2010/2011.

 • UK Praha – 1.lékařská - zubní lékařství, UK Praha – Farmaceutická fakulta Hradec Králové,Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – farmacie, , UP Olomouc – všeobecné lékařství
 • UP Olomouc, Lékařská fakulta – zubní lékařství, všeobecné lékařství, UK Praha, Hradec Králové – zubní lékařství
 • MU Brno, Lékařská fakulta – všeobecné lékařství, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – Ch+Bi, Veterinární a farmaceutická fakulta Brno – veterinární lékařství
 • UK Praha – Farmaceutická fakulta Hradec Králové, UP Olomouc – Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – veterinární hygiena a ekologie, bezpečnost a kvalita potravin, UP Olomouc, PřF – systematická biologie a ekologie, biologie+geologie a ochrana životního prostředí, Mendlova univerzita Brno – obor zootechnika
 • MU Brno – psychologie, sociologie, religionistik
 • UP Olomouc – Právnická fakulta, UP Olomouc – FF – žurnalistika
 • UTB Zlín, Fakulta logistiky a krizového řízení - logistika a management
 • Slezská univerzita Opava – veřejná správa a regionální politika
 • FF UP Olomouc – česká a anglická filologie, FF Ostravská univerzita – česká a anglická filologie
 • UP Olomouc – obor historie, MU Brno – obor historie
 • UP Olomouc, PF – učitelství pro 1.stupeň a speciální pedagogika, UP Olomouc, PF – pedagogika – sociální práce
 • Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc – humanitární a sociální práce + VOŠ sociální
 • Caritas – mezinárodní humanitární a soc.práce, Univerzita Pardubice, FF – historicko-literární studia
 • UP Olomouc – Pedagog.fakulta – učitelství pro MŠ, vychovatelství, AJ + společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, ped.asistentství
 • UK Praha, Fakulta humanitních studií – NJ-překladatelství
 • MU Brno, PF – speciální pedagogika – komunikační techniky
 • Univerzita obrany Brno – vojenský management
 • MU Brno - optometrie
 • Fakulta stavební VUT Brno, Fakulta stavební ČVUT Praha, Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
 • MU Brno – Fakulta informatiky – informatika ve veřejné správě
 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Mendlova univerzita Brno, Agronomická fakulta – provoz techniky
 • VUT Brno, Fakulta stavební, VŠ báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta stavební
 • Mendlova univerzita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta, VUT Brno, Fakulta stavební
 • Mendlova univerzita Brno, Agronomická fakulta – provoz techniky
 • VUT Brno, Fakulta stavební
 • VUT Brno, Fakulta stavební
 • Mendlova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta – ekonomika a management
 • Veřejně správní akademie – VOŠ Vyškov

Absolventi 2009

 • MU Brno, Lékařské fakulta, obor všeobecné lékařství
 • UP Olomouc, Fakulta všeobecného lékařství, obor zubní lékařství
 • MU Brno, Lékařská fakulta, obor fyzioterapie, nutriční terapeut, zdravotní laborant
 • UNI Tomáše Bati Zlín, Fakulta humanitních studií, obor porodní asistentka
 • Mendelova UNI Brno, Agronomická fakulta, obor biotechnologie rostlin
 • Mendelova UNI Brno, Agronomická fakulta, obor agroekologie
 • UNI Tomáše Bati Zlín, Fakulta humanitních studií, obor porodní asistentka
 • MU Brno, Filozofická fakulta, obor anglický jazyk a literatura + Přírodovědecká fakulta, obor fyzika
 • MU Brno, Právnická fakulta, obor právo + Slezská UNI Opava, Fakulta veř. politik, obor veřejná správa
 • Slezská UNI, Fakulta veřejných politik: obor speciální pedagogika a sociální patologie a prevence
 • MU Brno, Filozofická fakulta, obory religionistika a filozofie
 • MU Brno, Filozofická fakulta, obor německý jazyk a literatura + historie
 • MU Brno, Fakulta sociální studií , obor evropská studia + politologie
 • Slezská UNI Opava, Filozoficko-přírod. fakulta, obor knihovnictví + historie
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor pedagogický asistent
 • Mendelova UNI Brno, Provozně-ekonomická fakulta, obor manažersko-ekonomický
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávaní a geografie
 • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor strojírenství
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor informatika + aplikovaná informatika
 • Mendelova UNI Brno, Provozně-ekonomická fakulta, obor finance, manažersko-ekonomický obor
 • Mendelova UNI Brno, Provozně-ekonomická fakulta, obor hospodářská politika a správa + ekonomika a management
 • Jazyková škola
 • Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická v Brně

Absolventi 2008

Z 20 absolventů gymnázia bylo na VŠ nebo VOŠ přijato 19 z nich, tj. 95 %.

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, ČJ
 • Filosofická fakulta Ostravské univerzity, ČJ-NJ, 2 - studenti
 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, vychovatelství
 • Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, farmacie, 2 studenti
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, informatika - 2 studenti
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronom.fak., odpadové hospodářství
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, lesnictví
 • Vysoké učení technické Brno, Stavební fakulta
 • České vysoké učení technické, Praha
 • VŠ chemicko-technologická, Pardubice
 • Univerzita Hradec Králové – rekreologie a cestovní ruch
 • Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta: Ekonomika cestovního ruchu
 • VOŠ Olomouc - zdravotní laborant - 2 studenti

Absolventi 2007

 • University of Hertfordshire-Business School-Internationae Business
 • Masarykova univerzita (dále MU), Brno - teorie a dějiny filmu, žurnalistika, ekonomie
 • MU FSS- žurnalistika + evropská studia
 • UP – PrF - právo (magisterské studium)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (dále UP), FF – filozofie - aplikovaná ekonomická studia
 • UP LF - všeobecné lékařství
 • Univerzita obrany-všeobecné vojenské lékařství - KU Hradec Králové-všeobecné lékařství
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - farmacie
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - farmacie
 • Univerzita Komenského, Bratislava - farmacie
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - ekonomika a management
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - ošetřovatelství
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - biomedicínská laboratorní technika
 • Vysoké učení technické v Brně (dále VUT Brno) - Fakulta stavební
 • VUT Brno - Stavební fakulta-pozemní stavitelství
 • VUT Brno - Fakulta informačních technologií
 • VUT Brno - Fakulta informačních technologií
 • VUT Brno - Fakulta podnikatelská
 • UP - aplikovaná informatika
 • Mendelova univerzita – PEF - manažersko-ekonomický obor
 • Univerzita Komenského, Bratislava, diagnostické pomůcky
 • MU-sociální pedagogika a volný čas
 • MU PF–sociální pedagogika
 • UP PF-společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a historii
 • Vyšší odborná škola – zdravotní, Olomouc
 • Nepodala žádnou přihlášku

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS