Úspěšnost absolventů gymnázia v přijetí na VŠ či VOŠ

 Absolventi 2022

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno – všeobecné lékařství

ČVUT - dopravní fakulta - logistika a řízení dopravních procesů

UP – Filozofická fakulta - psychologie

UTB Zlín – Fakulta logistiky a krizového řízení – ochrana obyvatelstva

UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta – biologie, ekologie a životní prostředí

UP Olomouc – Filozofická fakulta - politologie

VOŠ zdravotnická Brno, farmaceutický asistent

Masarykova univerzita, Brno – Přírodovědecká fakulta – matematika v kombinaci s občanskou výchovou a ZSV (se zaměřením na vzdělávání)

Univerzita v Hradci Králové -Sociální práce

Mendelova univerzita Brno – Technologie a management zpracování dřeva

Filozofická fakulta UP – historické vědy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové – Univerzita Karlova

VUT Brno, fakulta strojního inženýrství

Filozofická fakulta Ostravské univerzity – obor Historie/ZSV

VUT Brno, fakulta strojního inženýrství

 

Absolventi 2021

VUT FSI mechatronik

Právnická fakulta univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická f. UP Olomouc - Základy společenských věd a matematika

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Bioinformatika

Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno Merhautova - obor diplomovaná dentální hygienistka

VUT v Brně - Fakulta Informačních Technologii

Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. - Fakulta humanitních studií - Obor: Anglický jazyk pro manažerskou činnost

 Vysoká škola báňská v Ostravě – Ekonomická fakulta - Sportovní management

VUT v Brně, Architektura pozemních staveb

UP Olomouc - Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika

Masarykova univerzita Brno - Lékařská fakulta

Mendelova univerzitu – Agronomická fakulta - na obor Technologie potravin

UPOL - Vychovatelství a speciální pedagogika

Fakultu stavební na VUT, obor Architektura pozemních staveb

VUT Brno – Informační technologie

UP Olomouc – Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky – FF – Žurnalistika

VOŠ Emanuela Pottinga obor Všeobecná diplomovaná sestra

Absolventi 2020

VUT Brno, Fak. strojního inženýrství,    Základy strojního inženýrství
Masarykova univerzita, Brno,  Fakulta sociálních studií,  Psychologie + Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Univerzita Palackého, Olomouc,  Pedagogická fakulta,  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Masarykova univerzita, Brno, Ekonomicko-správní fak.,   Hospodářská politika
Univerzita Palackého, Olomouc, Cyrilometodějská teologická fak.,  Etika a kultura v mediální komunikaci
Univerzita Palackého, Olomouc,  Přírodovědecká fak., Biologie-zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Univerzita Palackého, Olomouc,  Pedagogická fak., Speciální pedagogika - intervence
Univerzita Palackého, Olomouc,  Přírodovědecká fak., Geografie – výchova ke zdraví
VUT, Brno,    Fak. stavební,  Architektura pozemních staveb
Univerzita Palackého, Olomouc + VOŠ sociální Caritas, Olomouc    Cyrilometodějská teologická fak.,  Sociální práce
 - souběžné studium na obou školách
Vysoká škola báňská, Ostrava,  Fak. strojní, Strojírenství
Univerzita Palackého, Olomouc,  Filozofická fak., Historické vědy
Univerzita Palackého, Olomouc, Přírodovědecká fak., Geografie
Masarykova univerzita, Brno,  Lékařská fakulta,    Fyzioterapie
Univerzita Palackého, Olomouc,   Přírodovědecká fak., Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví
Univerzita Palackého, Olomouc, Přírodovědecká fak.,  Molekulární a buněčná biologie
Masarykova univerzita, Brno,  Ekonomicko-správní fak., Regionální rozvoj a cestovní ruch
Masarykova univerzita, Brno, Fak. sportovních studií,  Fyzioterapie
Masarykova univerzita, Brno, Ekonomicko-správní fak.,  Finance

 Absolventi 2019

 • UP Olomouc – učitelství matematika-chemie
 • UP Olomouc, Přírodověd. Fakulta, molekulární a buněčná biologie
 • Farmaceutická fakulta VFU Brno
 • UP Olomouc, Právnická fakulta
 • VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-technologická, syntéza a výroba léčiv
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – ekologie a ochrana životního prostředí
 • VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta – podniková ekonomie
 • UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury – tělesná výchova, zeměpis
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – matematika a její aplikace
 • VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta – podniková ekonomie
 • Masarykova univerzita Brno – čínská studia
 • Masarykova univerzita Brno, Pedagog. Fakulta, speciální pedagogika
 • VOŠ hotelnictví a turismu Uničov, gastronomie a hotelnictví
 • VUT Brno - architektura
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta - geoinformatika
 • UP Olomouc, Filozofická fakulta – ekonomicko-manažerská studia
 • VUT Brno – stavební inženýrství
 • Univerzita Pardubice, Fakulta Ekonomicko-správní – obchodní inspekce
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
 • UP Olomouc, Právnická fakulta – právo ve veřejné správě
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – aplikovaná statistika
 • Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií
 • Ostravská univerzita, Lékařská fakulta - fyzioterapie
 • Ostravská univerzita, Lékařská fakulta - ergoterapie

Absolventi 2018

V přijímacím řízení na VŠ  byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

 • Univerzita Karlova Praha: 1.lékařská fakulta (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství) - 2 studenti
  • Matematicko - fyzikální fakulta (Obecná matematika)
 • Vysoké učení technické Brno:
  • Fakulta strojního inženýrství (Základy strojního inženýrství) - 2 studenti
  • Chemická fakulta (Chemie a vlastnosti materiálů)
  • Chemická fakulta (Spotřební chemie)
  • Stavební fakulta
 • Masarykova Univerzita Brno:
  • Pedagogická fakulta (Učitelství pro MŠ)
  • Pedagogická fakulta (Anglický jazyk a Dějepis se zaměřením na vzdělávání)
 • Mendelova Univerzita Brno:
  • Agronomická fakulta (Zootechnik)
  • Lesnická fakulta (Stavby na bázi dřeva)
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Univerzita Palackého Olomouc:
  • Přírodovědecká fakulta (Geoinformatika) 2 studenti,
  • Přírodovědecká   fakulta (Ekologie a ochrana životního prostředí)
  • Přírodovědecká fakulta (Matematika a její aplikace) 2 studenti
  • Přírodovědecká fakulta (Regionální geografie)
  • Filozofická fakulta (Psychologie)
  • Filozofická fakulta (Žurnalistika + Portugalská filologie)
  • Pedagogická fakulta (Učitelství ZSV, AJ - 2 studenti)
  • Pedagogická fakulta (Učitelství ZSV a Z)
  • Pedagogická fakulta (Biologie a AJ se zaměřením na vzdělávání)                                            
  • Fakulta tělesné kultury (Zdravotnický záchranář)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta ekonomiky a managementu

 

Absolventi 2017

V přijímacím řízení na VŠ nebo VOŠ byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

 • Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta – Biologie, geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
 • Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta - Český jazyk,literatura a estetika
 • ČVUT Praha, Fakulta stavební - Architektura a stavitelství
 • Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta - Učitelství pro 2. stupeň AJ - HV
 • Northumbria university newcastle - Architecture
 • Univerzita Palackého Olomouc - Fakulta zdravotnických věd – Porodní asistentka
 • Univerzita Palackého Olomouc - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Fizioterapeut
 • Univerzita Palackého Olomouc - Filozofická fakulta – Psychologie
 • Univerzita Palackého Olomouc - Filozofická fakulta - Dějiny výtvarného umění
 • Univerzita Palackého Olomouc - Pedagogická fakulta - Učitelství pro mateřské školy
 • Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojního inženýrství – Základy strojního inženýrství
 • Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií – Zbraně a munice
 • Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta - Technologie potravin 2x
 • Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta - Zootechnika
 • Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta – Učitelství Bi - Ch
 • Univerzita Palackého Olomouc – Pedagogická fakulta – Anglický jazyk se zaměením na vzdělávání
 • Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta – Psychologie
 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta - Učiteství pro 1. stupeň
 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta - Hudební výchova a občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
 • Ostravská univerzita, Filozofická fakulta - Český jazyk
 • Vysoká škola logistiky Přerov, obor Logistika cestovního ruchu
 • VOŠ sociálně správní Praha
 • VOŠ publicistiky Praha
 • Konzervatoř - opervní zpěv
 • Konzervatoř - dechové nástroje

Absolventi 2016

V přijímacím řízení na VŠ nebo VOŠ byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

 • Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta – zubní lékařství
 • Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta - Všeobecné lékařství
 • Univerzita Karlova v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta - Farmacie
 • Univerzita Palackého olomouc, Fakulta zdravotnických věd - Porodní asistentka
 • Univerzita Palackého olomouc, Fakulta zdravotnických věd - Radiologický asistent
 • Univerzita Palackého olomouc, Přírodovědecká fakulta - Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví
 • Univerzita Palackého olomouc, Přírodovědecká fakulta - Chemie pro víceoborové studium - Biologie
 • Univerzita Palackého olomouc, Přírodovědecká fakulta - Biologie a ekologie
 • Univerzita Palackého olomouc, Pedagogická fakulta - Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor 3x
 • Univerzita Palackého olomouc, Filozofická fakulta - Uměnovědná studia
 • Univerzita Palackého olomouc, Filozofická fakulta -Angličtina se zaměřením nakomunitní tlumočení a překlad
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno - Diplomovaný zubní technik
 • Vysoká škola báňská, technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
 • Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojního inženýrství - Základy strojního inženýrství
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní - Strojírenství
 • Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií - Zbraně a munice
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta - Obecná matematika
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta - Fyzika
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - Kulturní studia Číny
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - Psychologie
 • Vysoká škola báňská, Ekonomická fakulta - Hospodářská politika a správa
 • Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta - Rostlinolékařství
 • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta  Lázeňství - turismus
 • Vysoká škola obchodní Praha - Cestovní ruch

Absolventi 2015

V přijímacím řízení na VŠ nebo VOŠ byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

 • Fakulta strojního inženýrství VUT: 2x
 • Právnická fakulta MU: všeobecné právo: 1x
 • Filozofická fakulta MU: kulturní studia Číny (výuka v AJ): 1x
 • Pedagogická fakulta UP: anglický jazyk a historie se zaměřením na vzdělávání: 1x
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: Sdružená uměnovědná studia: 1x
 • Univerzity of Sunderland (S 84) - International Tourism and Hospitaly Management: 1x
 • Farmaceutická fakulta VFU Brno: farmacie: 1x
 • Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové: farmacie: 3x
 • Fakulta chemická VUT v Brně – chemie pro medicínské aplikace: 1x
 • První lékařská UK v Praze: specializace ve zdravotnictví – nutriční terapeut: 1x
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta agrobiologie - výživa a potraviny: 1x
 • Přírodovědecká fakulta UP: matematika v účetnictví a bankovnictví: 1x
 • Přírodovědecká fakulta UP: geoinformatika a geografie: 2 x
 • Přírodovědecká fakulta UP – regionální geografie: 1x
 • Vyšší odborná škola – Boskovice – cestovní ruch: 1x
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého: matematika se zaměřením na bankovnictví a pojišťovnictví: 1x

Absolventi 2014 

- Jedna studentka nepodala žádnou přihlášku, ostatních 18 studentů bylo na VŠ přijato;
- jsou uvedeny všechny školy, na které byli studenti přijati, podtržením je označena škola, na kterou student nastoupí v akademickém roce 2014/2015.
Souhrn:
Lékařská fakulta 1x (2x), farmaceutická fakulta 2x, veterinární lékařství 1x, právnická fakulta 3x, strojní inženýrství 1x, stavební inženýrství 1x, biochemie 1x, sociologie 1x, učitelství 2x, strojní inženýrství a design 1x, biochemie 1x, bioanorganická chemie 1x, fyzioterapie 1x, ekonomie1x

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; UK Praha,1.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství
 • MU Brno,Právnická fakulta, obor Právo; MU Brno,Ekonomicko-správní fakulta, Podniková ekonomika a management; MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, obor Ekonomie; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Aplikovaná matematika; VŠ Báňská Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Ekonomika-management
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor VV - VKZ; UP Olomouc, Fakulta zdravotních věd, obor Porodní asistentka; UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor VV - spec.pedagogika; VOŠ Zdravotní, obor Zdravotní laborant
 • Nepodána žádná přihláška
 • UP Olomouc, Filosofická f., obor Sociologie a andragogika; UP Olomouc, Filosofická fakulta, obor Dějiny a umění; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika, ekonomie - bankovnictví
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Biochemie; UK Praha (H.Králové), Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; UK Praha, 1.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioanorganická chemie; VŠ chem.-technologická, obor Syntéza a analýza léků
 • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní inženýrství; Čes. Zem.. univ. Praha, Technická fakulta, obor Zemědělská technika
 • MU Brno, Právnická fakulta, obor Právo; MU Brno, Fakulta sociálních studií, obor Politologie a mezinárodní vztahy; VŠ báňská, Ekonomicko - správní fakulta, Národohospodářství
 • VUT Brno, Stavební fakulta, obor Stavební inženýrství; VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní design a inženýrství
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1.st. + spec.pedagogika; UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 2.st – A/OV; VŠ báňská Ostrava, Fakulta ekonomická, obor Ekonomika a management; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Laborant
 • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Strojní design a inženýrství; VUT Brno, Chemická fakulta, obor Spotřební chemie
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioanorganická chemie
 • Veterinární a farm. universita Brno, Veterinární a farmaceutická fakulta, obor Farmacie; Mendelova univerzita Brno, Agronomická fakulta, obor Molekulární biologie a biotechnologie; UK Praha, Farmaceutická fakulta H. Králové, obor Farmacie
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1.stupeň; UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika a sociální práce
 • UP Olomouc, Právnická fakulta, obor Právo; Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta ekonomiky a managementu, obor Ekonomika a management; MU Brno, Fakulta sociálních studií, obor Bezpečnostní a strategická studia
 • VŠE Praha, Fakulta ekonomická, obor Matematické metody v ekonomii; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika-ekonomie- bankovnictví
 • UP Olomouc, Lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství
 • UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, obor Fyzioterapie; UK Praha, 3.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství; Mendelova univerzita Brno, Agronomická fakulta, obor Všeobecné zemědělství; ČVUT Kladno, Biomedicínské inženýrství, obor Fyzioterapie
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, obor Veterinární lékařství; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární, obor Veterinární hygiena a ekologie; Mendelova univerita Brno, Agronomická fakulta, obor Všeobecné zemědělství

Absolventi 2013

Z 22 absolventů gymnázia uspělo v přijímacím řízení na VŠ 21 z nich.
V přehledu jsou uvedeny všechny vysoké školy, na které byli studenti přijati. Podtrženy jsou ty vysoké školy či obory, které si studenti vybrali pro akademický rok 2013/2014.

 • MU Brno, Všeobecné lékařství; UP Olomouc, Všeobecné lékařství
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, obor Farmacie – obor: Farmacie; MU Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Biochemie, Chemie; VUT Brno, Chemická fakulta, obor Chemie pro medicínské aplikace; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioorganika
 • MU Brno, Filozofická fakulta, obor: AJ+ČJ
 • UP Olomouc, Právnická fakulta, obor Právo ve veřejné správě; UP Olomouc, Filozofická fakulta, obor Historie
 • MU Brno, Lékařská fakulta, obor: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika – ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví
 • VŠB Ostrava, obor: Informatika
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioorganická chemie
 • VŠ obchodní a hotelová Brno, obor Gastronomie a cestovní ruch
 • VUT Brno, Fakulta informatiky, obor Informační technologie; VUT Brno, Fakulta podnikatelská, obor Manažerská informatika; MU Brno, Fakulta informatiky
 • Mendelova univerzita Brno, Lesnická fakulta, obor Lesnictví; Agronomická fakulta, obor Ekologie
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví
 • VŠB Ostrava, obor: aplikovaná informatika
 • VUT Brno, Stavební fakulta; ČVUT Praha, Stavební fakulta; VŠB Ostrava, Stavební fakulta
 • UP Olomouc, Filozofická fakulta, obor Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad; obor Historie; obor Muzikologie
 • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství
 • UP Olomouc, Fakulta zdravotnických věd, obor: Radiologický asistent; UP OL, Přírodovědecká fakulta; VUT Brno, Chemická fakulta
 • MU Brno, Lékařská fakulta, obor: Všeobecné lékařství; UP Olomouc, Všeobecné lékařství; UK Hradec Králové, Farmacie
 • Mendelova univerzita Brno, obor: Regionální rozvoj
 • MU Brno, Lékařská fakulta, obor: Zubní lékařství; UP Olomouc, Zubní lékařství; MU Brno, Všeobecné lékařství
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Absolventi 2012

 • Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita Brno, obor zahradní a krajinářská architektura
 • Pdf MU Brno - ZSV a HV pro SŠ
 • PřF UP Olomouc, obor bioorganická chemie 3x
 • PdF MU Brno, obor D-NJ
 • Fakulta těl. výchovy a sportu, UP Olomouc, obor Rekreologie
 • Fakulta elektrotechniky, ČVUT Praha
 • Fakulta architektury, VUT Brno, obor Architektura a a urbanismus
 • PřF MU Brno, obor Analytická chemie
 • PdF MU Brno, obor D - OV
 • Lékařská fakulta UK Hradec Králové, obor Všeobecné lékařství
 • Lékařská fakulta MU Brno, obor Všeobecné lékařství
 • VOŠ sociální a teologická (Dorkas Olomouc)
 • Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno
 • PdF UP Olomouc, obor Speciální pedagogika
 • PřF MU Brno, obor Biochemie
 • Stavební fakulta, VUT Brno
 • Ekonomická fakulta, Báňská univerzita Ostrava, obor Ekonomika a procesní management

Absolventi 2011

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: Biologie
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Aplikovaná informatika - 2x
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obor: Geoinformatika a geografie - 2x
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, obor: Architektura pozemních staveb
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor: Matematické inženýrství - 2x
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 • Agronomická fakulta Mendlovy univerzity v Brně, obor: Všeobecné zemědělství
 • Agronomická fakulta Mendlovy univerzity v Brně, obor: Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu
 • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: Dějepis
 • Filosofická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Německá filologie - 2x
 • Filosofická fakulta, Ostravská univerzita, obor: Psychologie - Základy společenských věd
 • Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, obor: Německý jazyk a literatura
 • Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
 • Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Český jazyk a literatura a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
 • Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Speciální pedagogika
 • Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Vychovatelství
 • Ekonomická fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor: Účetnictví a daně
 • Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, Praha
 • Jazyková škola 2x (VOŠ)
 • Nepodal(a) přihlášku - 1x

Absolventi 2010

Na VŠ nebo VOŠ byli přijati všichni absolventi gymnázia (28), z toho na VŠ 27 studentů a na VOŠ 1 student.
V přehledu jsou uvedeny všechny VŠ a VOŠ, na kterých naši studenti úspěšně absolvovali přijímací řízení. Podtržena je ta škola, na kterou nastoupí v akademickém roce 2010/2011.

 • UK Praha – 1.lékařská - zubní lékařství, UK Praha – Farmaceutická fakulta Hradec Králové,Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – farmacie, , UP Olomouc – všeobecné lékařství
 • UP Olomouc, Lékařská fakulta – zubní lékařství, všeobecné lékařství, UK Praha, Hradec Králové – zubní lékařství
 • MU Brno, Lékařská fakulta – všeobecné lékařství, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – Ch+Bi, Veterinární a farmaceutická fakulta Brno – veterinární lékařství
 • UK Praha – Farmaceutická fakulta Hradec Králové, UP Olomouc – Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – veterinární hygiena a ekologie, bezpečnost a kvalita potravin, UP Olomouc, PřF – systematická biologie a ekologie, biologie+geologie a ochrana životního prostředí, Mendlova univerzita Brno – obor zootechnika
 • MU Brno – psychologie, sociologie, religionistik
 • UP Olomouc – Právnická fakulta, UP Olomouc – FF – žurnalistika
 • UTB Zlín, Fakulta logistiky a krizového řízení - logistika a management
 • Slezská univerzita Opava – veřejná správa a regionální politika
 • FF UP Olomouc – česká a anglická filologie, FF Ostravská univerzita – česká a anglická filologie
 • UP Olomouc – obor historie, MU Brno – obor historie
 • UP Olomouc, PF – učitelství pro 1.stupeň a speciální pedagogika, UP Olomouc, PF – pedagogika – sociální práce
 • Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc – humanitární a sociální práce + VOŠ sociální
 • Caritas – mezinárodní humanitární a soc.práce, Univerzita Pardubice, FF – historicko-literární studia
 • UP Olomouc – Pedagog.fakulta – učitelství pro MŠ, vychovatelství, AJ + společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, ped.asistentství
 • UK Praha, Fakulta humanitních studií – NJ-překladatelství
 • MU Brno, PF – speciální pedagogika – komunikační techniky
 • Univerzita obrany Brno – vojenský management
 • MU Brno - optometrie
 • Fakulta stavební VUT Brno, Fakulta stavební ČVUT Praha, Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
 • MU Brno – Fakulta informatiky – informatika ve veřejné správě
 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Mendlova univerzita Brno, Agronomická fakulta – provoz techniky
 • VUT Brno, Fakulta stavební, VŠ báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta stavební
 • Mendlova univerzita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta, VUT Brno, Fakulta stavební
 • Mendlova univerzita Brno, Agronomická fakulta – provoz techniky
 • VUT Brno, Fakulta stavební
 • VUT Brno, Fakulta stavební
 • Mendlova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta – ekonomika a management
 • Veřejně správní akademie – VOŠ Vyškov

Absolventi 2009

 • MU Brno, Lékařské fakulta, obor všeobecné lékařství
 • UP Olomouc, Fakulta všeobecného lékařství, obor zubní lékařství
 • MU Brno, Lékařská fakulta, obor fyzioterapie, nutriční terapeut, zdravotní laborant
 • UNI Tomáše Bati Zlín, Fakulta humanitních studií, obor porodní asistentka
 • Mendelova UNI Brno, Agronomická fakulta, obor biotechnologie rostlin
 • Mendelova UNI Brno, Agronomická fakulta, obor agroekologie
 • UNI Tomáše Bati Zlín, Fakulta humanitních studií, obor porodní asistentka
 • MU Brno, Filozofická fakulta, obor anglický jazyk a literatura + Přírodovědecká fakulta, obor fyzika
 • MU Brno, Právnická fakulta, obor právo + Slezská UNI Opava, Fakulta veř. politik, obor veřejná správa
 • Slezská UNI, Fakulta veřejných politik: obor speciální pedagogika a sociální patologie a prevence
 • MU Brno, Filozofická fakulta, obory religionistika a filozofie
 • MU Brno, Filozofická fakulta, obor německý jazyk a literatura + historie
 • MU Brno, Fakulta sociální studií , obor evropská studia + politologie
 • Slezská UNI Opava, Filozoficko-přírod. fakulta, obor knihovnictví + historie
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor pedagogický asistent
 • Mendelova UNI Brno, Provozně-ekonomická fakulta, obor manažersko-ekonomický
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávaní a geografie
 • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor strojírenství
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor informatika + aplikovaná informatika
 • Mendelova UNI Brno, Provozně-ekonomická fakulta, obor finance, manažersko-ekonomický obor
 • Mendelova UNI Brno, Provozně-ekonomická fakulta, obor hospodářská politika a správa + ekonomika a management
 • Jazyková škola
 • Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická v Brně

Absolventi 2008

Z 20 absolventů gymnázia bylo na VŠ nebo VOŠ přijato 19 z nich, tj. 95 %.

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, ČJ
 • Filosofická fakulta Ostravské univerzity, ČJ-NJ, 2 - studenti
 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, vychovatelství
 • Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, farmacie, 2 studenti
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, informatika - 2 studenti
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronom.fak., odpadové hospodářství
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, lesnictví
 • Vysoké učení technické Brno, Stavební fakulta
 • České vysoké učení technické, Praha
 • VŠ chemicko-technologická, Pardubice
 • Univerzita Hradec Králové – rekreologie a cestovní ruch
 • Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta: Ekonomika cestovního ruchu
 • VOŠ Olomouc - zdravotní laborant - 2 studenti

Absolventi 2007

 • University of Hertfordshire-Business School-Internationae Business
 • Masarykova univerzita (dále MU), Brno - teorie a dějiny filmu, žurnalistika, ekonomie
 • MU FSS- žurnalistika + evropská studia
 • UP – PrF - právo (magisterské studium)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (dále UP), FF – filozofie - aplikovaná ekonomická studia
 • UP LF - všeobecné lékařství
 • Univerzita obrany-všeobecné vojenské lékařství - KU Hradec Králové-všeobecné lékařství
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - farmacie
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - farmacie
 • Univerzita Komenského, Bratislava - farmacie
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - ekonomika a management
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - ošetřovatelství
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - biomedicínská laboratorní technika
 • Vysoké učení technické v Brně (dále VUT Brno) - Fakulta stavební
 • VUT Brno - Stavební fakulta-pozemní stavitelství
 • VUT Brno - Fakulta informačních technologií
 • VUT Brno - Fakulta informačních technologií
 • VUT Brno - Fakulta podnikatelská
 • UP - aplikovaná informatika
 • Mendelova univerzita – PEF - manažersko-ekonomický obor
 • Univerzita Komenského, Bratislava, diagnostické pomůcky
 • MU-sociální pedagogika a volný čas
 • MU PF–sociální pedagogika
 • UP PF-společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a historii
 • Vyšší odborná škola – zdravotní, Olomouc
 • Nepodala žádnou přihlášku

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS