Úspěšnost absolventů gymnázia v přijetí na VŠ či VOŠ

Absolventi 2023 (zpracováno na základě informací od jednotlivých  absolventů)

Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenského leadershipu, obor  Řízení a
použití ozbrojených sil

UP Olomouc, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda

UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor  Geografie – 3 absolventi

VUT Brno, Fakulta strojní inženýrství, obor  Základy strojního inženýrství

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obory

Marketingová komunikace, Fakulta multimediálních komunikací,

Sociální pedagogika, Fakulta humanitních studií

VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor  Základy strojního inženýrství

AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, s.r.o.,obor – Multimediální tvorba

VUT v Brně, Fakulta informačních technologií, obor Informační technologie

Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity – obor Všeobecné lékařství

UP Olomouc – Přírodovědecká fakulta, Geografie pro vzdělávání

Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK v Praze, obor Fyzioterapie

Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita v Brně, obor Fyzioterapie

Masarykova univerzita Brno, obor Právo a právní věda

UK Praha , obor Právo a právní věda

UP Olomouc, obor Právo a právní věda

VUT Brno, Fakulta stavební, obor Stavební inženýrství

VŠB – Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, program: Architektura a stavitelství

VUT Brno, Fakulta stavební, program: Architektura pozemních staveb

Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, obor
Veterinární lékařství

VOŠ v Brně, obor zdravotní dětská sestra

UP Olomouc, obor Učitelství 1. stupně ZŠ

Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta humanitních studii, obory

Sociální pedagogika, Učitelství 1. stupně ZŠ


Absolventi 2022 (zpracováno na základě informací od jednotlivých absolventů)

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno – všeobecné lékařství

ČVUT – dopravní fakulta – logistika a řízení dopravních procesů

UP – Filozofická fakulta – psychologie

UTB Zlín – Fakulta logistiky a krizového řízení – ochrana obyvatelstva

UP Olomouc – Přírodovědecká fakulta – biologie, ekologie a životní prostředí

UP Olomouc – Filozofická fakulta – politologie

VOŠ zdravotnická Brno, farmaceutický asistent

Masarykova univerzita, Brno – Přírodovědecká fakulta – matematika v kombinaci s občanskou výchovou a ZSV (se zaměřením na vzdělávání)

Univerzita v Hradci Králové -Sociální práce

Mendelova univerzita Brno – Technologie a management zpracování dřeva

Filozofická fakulta UP – historické vědy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové – Univerzita Karlova

VUT Brno, fakulta strojního inženýrství

Filozofická fakulta Ostravské univerzity – obor Historie/ZSV

VUT Brno, fakulta strojního inženýrství


Absolventi 2021 (zpracováno na základě informací od jednotlivých absolventů)

VUT FSI mechatronik

Právnická fakulta univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická f. UP Olomouc – Základy společenských věd a matematika

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Bioinformatika

Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno Merhautova – obor diplomovaná dentální hygienistka

VUT v Brně – Fakulta Informačních Technologii

Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. – Fakulta humanitních studií – Obor: Anglický jazyk pro manažerskou činnost

Vysoká škola báňská v Ostravě – Ekonomická fakulta – Sportovní management

VUT v Brně, Architektura pozemních staveb

UP Olomouc – Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika

Masarykova univerzita Brno – Lékařská fakulta

Mendelova univerzitu – Agronomická fakulta – na obor Technologie potravin

UPOL – Vychovatelství a speciální pedagogika

Fakultu stavební na VUT, obor Architektura pozemních staveb

VUT Brno – Informační technologie

UP Olomouc – Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky – FF – Žurnalistika

VOŠ Emanuela Pottinga obor Všeobecná diplomovaná sestra


Absolventi 2020 (zpracováno na základě informací od jednotlivých absolventů)

VUT Brno, Fak. strojního inženýrství,    Základy strojního inženýrství
Masarykova univerzita, Brno,  Fakulta sociálních studií,  Psychologie + Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Univerzita Palackého, Olomouc,  Pedagogická fakulta,  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Masarykova univerzita, Brno, Ekonomicko-správní fak.,   Hospodářská politika
Univerzita Palackého, Olomouc, Cyrilometodějská teologická fak.,  Etika a kultura v mediální komunikaci
Univerzita Palackého, Olomouc,  Přírodovědecká fak., Biologie-zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Univerzita Palackého, Olomouc,  Pedagogická fak., Speciální pedagogika – intervence
Univerzita Palackého, Olomouc,  Přírodovědecká fak., Geografie – výchova ke zdraví
VUT, Brno,    Fak. stavební,  Architektura pozemních staveb
Univerzita Palackého, Olomouc + VOŠ sociální Caritas, Olomouc    Cyrilometodějská teologická fak.,  Sociální práce
– souběžné studium na obou školách
Vysoká škola báňská, Ostrava,  Fak. strojní, Strojírenství
Univerzita Palackého, Olomouc,  Filozofická fak., Historické vědy
Univerzita Palackého, Olomouc, Přírodovědecká fak., Geografie
Masarykova univerzita, Brno,  Lékařská fakulta,    Fyzioterapie
Univerzita Palackého, Olomouc,   Přírodovědecká fak., Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví
Univerzita Palackého, Olomouc, Přírodovědecká fak.,  Molekulární a buněčná biologie
Masarykova univerzita, Brno,  Ekonomicko-správní fak., Regionální rozvoj a cestovní ruch
Masarykova univerzita, Brno, Fak. sportovních studií,  Fyzioterapie
Masarykova univerzita, Brno, Ekonomicko-správní fak.,  Finance


Absolventi 2019 (zpracováno na základě informací od jednotlivých absolventů)

UP Olomouc – učitelství matematika-chemie

UP Olomouc, Přírodověd. Fakulta, molekulární a buněčná biologie

Farmaceutická fakulta VFU Brno

UP Olomouc, Právnická fakulta

VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-technologická, syntéza a výroba léčiv

UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – ekologie a ochrana životního prostředí

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta – podniková ekonomie

UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury – tělesná výchova, zeměpis

UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – matematika a její aplikace

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta – podniková ekonomie

Masarykova univerzita Brno – čínská studia

Masarykova univerzita Brno, Pedagog. Fakulta, speciální pedagogika

VOŠ hotelnictví a turismu Uničov, gastronomie a hotelnictví

VUT Brno – architektura

UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – geoinformatika

UP Olomouc, Filozofická fakulta – ekonomicko-manažerská studia

VUT Brno – stavební inženýrství

Univerzita Pardubice, Fakulta Ekonomicko-správní – obchodní inspekce

UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – biologie a environmentální výchova pro vzdělávání

UP Olomouc, Právnická fakulta – právo ve veřejné správě

UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – aplikovaná statistika

Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta – fyzioterapie

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta – ergoterapie


Absolventi 2018 (zpracováno na základě informací od jednotlivých absolventů)

V přijímacím řízení na VŠ  byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

  • Univerzita Karlova Praha: 1.lékařská fakulta (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství) – 2 studenti
    • Matematicko – fyzikální fakulta (Obecná matematika)

  • Vysoké učení technické Brno:
    • Fakulta strojního inženýrství (Základy strojního inženýrství) – 2 studenti

    • Chemická fakulta (Chemie a vlastnosti materiálů)

    • Chemická fakulta (Spotřební chemie)

    • Stavební fakulta

  • Masarykova Univerzita Brno:
    • Pedagogická fakulta (Učitelství pro MŠ)

    • Pedagogická fakulta (Anglický jazyk a Dějepis se zaměřením na vzdělávání)

  • Mendelova Univerzita Brno:
    • Agronomická fakulta (Zootechnik)

    • Lesnická fakulta (Stavby na bázi dřeva)

  • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

  • Univerzita Palackého Olomouc:
    • Přírodovědecká fakulta (Geoinformatika) 2 studenti,

    • Přírodovědecká   fakulta (Ekologie a ochrana životního prostředí)

    • Přírodovědecká fakulta (Matematika a její aplikace) 2 studenti

    • Přírodovědecká fakulta (Regionální geografie)

    • Filozofická fakulta (Psychologie)

    • Filozofická fakulta (Žurnalistika + Portugalská filologie)

    • Pedagogická fakulta (Učitelství ZSV, AJ – 2 studenti)

    • Pedagogická fakulta (Učitelství ZSV a Z)

    • Pedagogická fakulta (Biologie a AJ se zaměřením na vzdělávání)

    • Fakulta tělesné kultury (Zdravotnický záchranář)

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta ekonomiky a managementu


Absolventi 2017 (zpracováno na základě informací od jednotlivých absolventů)

V přijímacím řízení na VŠ nebo VOŠ byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

  • Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta – Biologie, geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

  • Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta – Český jazyk,literatura a estetika

  • ČVUT Praha, Fakulta stavební – Architektura a stavitelství

  • Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta – Učitelství pro 2. stupeň AJ – HV

  • Northumbria university newcastle – Architecture

  • Univerzita Palackého Olomouc – Fakulta zdravotnických věd – Porodní asistentka

  • Univerzita Palackého Olomouc – Fakulta tělesné výchovy a sportu – Fizioterapeut

  • Univerzita Palackého Olomouc – Filozofická fakulta – Psychologie

  • Univerzita Palackého Olomouc – Filozofická fakulta – Dějiny výtvarného umění

  • Univerzita Palackého Olomouc – Pedagogická fakulta – Učitelství pro mateřské školy

  • Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojního inženýrství – Základy strojního inženýrství

  • Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií – Zbraně a munice

  • Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta – Technologie potravin 2x

  • Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta – Zootechnika

  • Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta – Učitelství Bi – Ch

  • Univerzita Palackého Olomouc – Pedagogická fakulta – Anglický jazyk se zaměením na vzdělávání

  • Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta – Psychologie

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta – Učiteství pro 1. stupeň

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta – Hudební výchova a občanská výchova se zaměřením na vzdělávání

  • Ostravská univerzita, Filozofická fakulta – Český jazyk

  • Vysoká škola logistiky Přerov, obor Logistika cestovního ruchu

  • VOŠ sociálně správní Praha

  • VOŠ publicistiky Praha

  • Konzervatoř – opervní zpěv

  • Konzervatoř – dechové nástroje


Absolventi 2016 (zpracováno na základě informací od jednotlivých absolventů)

V přijímacím řízení na VŠ nebo VOŠ byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

  • Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta – zubní lékařství

  • Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta – Všeobecné lékařství

  • Univerzita Karlova v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta – Farmacie

  • Univerzita Palackého olomouc, Fakulta zdravotnických věd – Porodní asistentka

  • Univerzita Palackého olomouc, Fakulta zdravotnických věd – Radiologický asistent

  • Univerzita Palackého olomouc, Přírodovědecká fakulta – Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví

  • Univerzita Palackého olomouc, Přírodovědecká fakulta – Chemie pro víceoborové studium – Biologie

  • Univerzita Palackého olomouc, Přírodovědecká fakulta – Biologie a ekologie

  • Univerzita Palackého olomouc, Pedagogická fakulta – Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor 3x

  • Univerzita Palackého olomouc, Filozofická fakulta – Uměnovědná studia

  • Univerzita Palackého olomouc, Filozofická fakulta -Angličtina se zaměřením nakomunitní tlumočení a překlad

  • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno – Diplomovaný zubní technik

  • Vysoká škola báňská, technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

  • Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojního inženýrství – Základy strojního inženýrství

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní – Strojírenství

  • Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií – Zbraně a munice

  • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – Obecná matematika

  • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – Fyzika

  • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta – Kulturní studia Číny

  • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta – Psychologie

  • Vysoká škola báňská, Ekonomická fakulta – Hospodářská politika a správa

  • Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta – Rostlinolékařství

  • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta  Lázeňství – turismus

  • Vysoká škola obchodní Praha – Cestovní ruch


Absolventi 2015 (zpracováno na základě informací od jednotlivých absolventů)

V přijímacím řízení na VŠ nebo VOŠ byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

  • Fakulta strojního inženýrství VUT: 2x

  • Právnická fakulta MU: všeobecné právo: 1x

  • Filozofická fakulta MU: kulturní studia Číny (výuka v AJ): 1x

  • Pedagogická fakulta UP: anglický jazyk a historie se zaměřením na vzdělávání: 1x

  • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: Sdružená uměnovědná studia: 1x

  • Univerzity of Sunderland (S 84) – International Tourism and Hospitaly Management: 1x

  • Farmaceutická fakulta VFU Brno: farmacie: 1x

  • Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové: farmacie: 3x

  • Fakulta chemická VUT v Brně – chemie pro medicínské aplikace: 1x

  • První lékařská UK v Praze: specializace ve zdravotnictví – nutriční terapeut: 1x

  • Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta agrobiologie – výživa a potraviny: 1x

  • Přírodovědecká fakulta UP: matematika v účetnictví a bankovnictví: 1x

  • Přírodovědecká fakulta UP: geoinformatika a geografie: 2 x

  • Přírodovědecká fakulta UP – regionální geografie: 1x

  • Vyšší odborná škola – Boskovice – cestovní ruch: 1x

  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého: matematika se zaměřením na bankovnictví a pojišťovnictví: 1x


Absolventi 2014 

– Jedna studentka nepodala žádnou přihlášku, ostatních 18 studentů bylo na VŠ přijato;
– jsou uvedeny všechny školy, na které byli studenti přijati, tučně je označena škola, na kterou student nastoupí v akademickém roce 2014/2015.
Souhrn:
Lékařská fakulta 1x (2x), farmaceutická fakulta 2x, veterinární lékařství 1x, právnická fakulta 3x, strojní inženýrství 1x, stavební inženýrství 1x, biochemie 1x, sociologie 1x, učitelství 2x, strojní inženýrství a design 1x, biochemie 1x, bioanorganická chemie 1x, fyzioterapie 1x, ekonomie1x

  • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; UK Praha,1.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství

  • MU Brno,Právnická fakulta, obor Právo; MU Brno,Ekonomicko-správní fakulta, Podniková ekonomika a management; MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, obor Ekonomie; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Aplikovaná matematika; VŠ Báňská Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Ekonomika-management

  • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor VV – VKZ; UP Olomouc, Fakulta zdravotních věd, obor Porodní asistentka; UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor VV – spec.pedagogika; VOŠ Zdravotní, obor Zdravotní laborant

  • Nepodána žádná přihláška

  • UP Olomouc, Filosofická f., obor Sociologie a andragogika; UP Olomouc, Filosofická fakulta, obor Dějiny a umění; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika, ekonomie – bankovnictví

  • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Biochemie; UK Praha (H.Králové), Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; UK Praha, 1.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioanorganická chemie; VŠ chem.-technologická, obor Syntéza a analýza léků

  • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní inženýrství; Čes. Zem.. univ. Praha, Technická fakulta, obor Zemědělská technika

  • MU Brno, Právnická fakulta, obor Právo; MU Brno, Fakulta sociálních studií, obor Politologie a mezinárodní vztahy; VŠ báňská, Ekonomicko – správní fakulta, Národohospodářství

  • VUT Brno, Stavební fakulta, obor Stavební inženýrství; VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní design a inženýrství

  • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1.st. + spec.pedagogika; UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 2.st – A/OV; VŠ báňská Ostrava, Fakulta ekonomická, obor Ekonomika a management; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Laborant

  • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Strojní design a inženýrství; VUT Brno, Chemická fakulta, obor Spotřební chemie

  • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioanorganická chemie

  • Veterinární a farm. universita Brno, Veterinární a farmaceutická fakulta, obor Farmacie; Mendelova univerzita Brno, Agronomická fakulta, obor Molekulární biologie a biotechnologie; UK Praha, Farmaceutická fakulta H. Králové, obor Farmacie

  • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1.stupeň; UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika a sociální práce

  • UP Olomouc, Právnická fakulta, obor Právo; Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta ekonomiky a managementu, obor Ekonomika a management; MU Brno, Fakulta sociálních studií, obor Bezpečnostní a strategická studia

  • VŠE Praha, Fakulta ekonomická, obor Matematické metody v ekonomii; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika-ekonomie- bankovnictví

  • UP Olomouc, Lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství

  • UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, obor Fyzioterapie; UK Praha, 3.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství; Mendelova univerzita Brno, Agronomická fakulta, obor Všeobecné zemědělství; ČVUT Kladno, Biomedicínské inženýrství, obor Fyzioterapie

  • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, obor Veterinární lékařství; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární, obor Veterinární hygiena a ekologie; Mendelova univerita Brno, Agronomická fakulta, obor Všeobecné zemědělství