Základní pojmy

 • Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.
 • Podpůrná opatření – nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka.
 • Specifické poruchy učení (SPU) – jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu. Žáci s SPU mají nedostatečně rozvinuté schopnosti potřebné pro běžné vzdělávání, což jim působí obtíže při výuce. Mezi nejčastější SPU patří:
  • Dyslexie – specifická porucha čtení, kdy dítě má obtíže naučit se číst běžnými výukovými metodami a porozumět přečtenému textu.
  • Dysgrafie – specifická porucha psaní a grafomotorického projevu. Žák píše těžkopádně, neobratně, má obtíže s vybavením si tvarů písmen, písmo je neuspořádané a čitelnost písma je zhoršená.
  • Dysortografie –  specifická porucha pravopisu. Žák má obtíže zapamatovat si pravopisná pravidla daného jazyka při běžném pedagogickém vedení. 
  • Dyskalkulie – specifická porucha matematických představ, matematických schopností, operací s čísly a prostorové představy.