Zápis k povinné školní docházce

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku proběhne ve čtvrtek 4. 4. a pátek 5. 4. 2024 v době od 13.00 do 17.00 hod.

Právní rámec

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Organizace a průběh zápisu vychází z vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující stanovisko školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od ledna do konce června je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského zákona).

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (§ 37 odst. 1 školského zákona).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 odst. 4 školského zákona).

Kritéria přijetí

V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou k povinné školní docházce v Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvková organizace, přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy.

V případě zájmu zákonných zástupců budou přijaty i děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace.

Organizace zápisu

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v pavilonu B Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, ve čtvrtek 4. 4. a pátek 5. 4. 2024 v době od 13.00 do 17.00 hod.

K zápisu prosím vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Vlastní zápis bude probíhat formou rozhovoru dítěte s učitelkou. Rozhovor bude trvat nejvýše 20 minut a bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

V případě, že zvažujete podání žádosti o odklad povinné školní docházky, zajistěte si co nejdříve termín pro vyšetření ve školském poradenském zařízení a u odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Lhůta k vydání rozhodnutí  

Podle § 71 odst. 1 správního řádu rozhoduje ředitel školy bez zbytečného odkladu. V případě, že toto nemůže dodržet, je povinen v souladu § 71 odst. 1 správního řádu vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Odvolání

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace,  a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Desatero pro rodiče

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do  základní školy. Materiál vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe. (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku)

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o docházku dítěte do školní družiny, budou moci podat přihlášku do družiny současně s přihláškou k zápisu.